Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 22-06-2015

1. Opening en mededelingen
Dhr. van der Sluis heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Geen mededelingen.

2. Verslag AB Huurdersraad d.d. 20-04-2015
- Het verslag is doorgenomen en is na een kleine wijziging, goedgekeurd.

Verslag overleg Steelande wonen d.d. 16-04-2015
- Het verslag is doorgenomen, er zijn geen op- of aanmerkingen.

Verslag structureel overleg Lefier d.d. 02-02-2015
- Het verslag is doorgenomen, de vraag wordt gesteld of er inmiddels al iets aan het probleem van de verlichting in complexen gedaan is,
   verder zijn er geen op- of aanmerkingen.

Verslag RoH d.d. 12-02-2015
- Het verslag is doorgenomen, er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. Lefier/HBL (NOL)
- Adviesaanvraag privacy
Er zijn een aantal vragen over de privacywetgeving:
1. Kan de huurder nog wel bellen voor een vraag of een klacht zonder dat het gesprek opgenomen wordt? Hoe wordt het aangegeven dat het gesprek opgenomen kan worden, door een computerstem of persoonlijk. Men kan afhaken als men dat hoort, maar wordt de vraag of de klacht dan wel gehoord.
2. Als de bewaartermijn van de persoonsgegevens verlopen is, hoeft het niet perse vernietigd worden, maar kan op een plek bewaard worden buiten het bereik van de actieve administratie. De vraag is waar dit dan bewaard wordt en waarom dit niet vernietigd wordt wanneer men het niet meer nodig heeft.
3. Als men af wil wijken van de bewaartermijnen, wordt door het CBP geadviseerd om dit bij hen te melden. Wat gebeurd er wanneer de corporatie het advies naast zich neerlegt en hun gang gaan?
- Adviesaanvraag Popko Bielstraat
Lefier heeft een adviesaanvraag ingediend bij de Huurdersraad over de nieuwbouw aan de Popko Bielstraat met een huurprijs van € 548,-. Daar heeft de Huurdersraad een positief advies over gegeven. Een week later meldt Lefier dat de huurprijs omhoog moet, omdat de vorige huurprijs niet rendabel genoeg is. het AB vindt dit niet fair en begrijpen de reden van Lefier niet. Ook het DB begrijpt de reden niet en heeft ook om uitleg gevraagd, maar hebben dit nog niet gekregen. Ook de belofte naar de potentiële huurders over de huurprijs en later deze te veranderen klopt niet. Maar ook de betaalbaarheid komt in het geding, bij de eerste beste huurverhoging komt men boven de grens van betaalbaarheid uit. Het AB denkt dat dit vanwege de verhoging van de BTW komt, het rendement wordt dan minder. Het AB is het met het DB eens om een negatief advies uit te brengen.
- Stand van zaken HBL
Woensdag gaat het KAR hun eigen plan van aanpak introduceren. De HBL gaat offertes aanvragen bij verschillende notarissen voor de oprichting en statuten. Het uitgangspunt van de HBL is dat de stichting een feit is in september.

4. Steelande wonen
We hebben afgelopen donderdag een overleg gehad met Steelande wonen. Het enigste wat dhr. Pinkhaar ons kon vertellen over de toekomst van het bedrijf, dat zij in de maand juli een besluit nemen.

- Armoedebeleid
Vanochtend is er een eerste gesprek geweest over het op te zetten armoedebeleid. Dit beleid is voor de groep mensen die tussen wal en schip vallen. De belangrijkste punten voor in het beleid zijn de betaalbaarheid, incassoprocedure (met vroegsignalering), hulpverlenende instanties en wat verwacht men van Steelande wonen, gemeente en hulpverlenende instanties. De vraag aan het AB is of zij over dit beleid na willen denken, of zij onderwerpen hebben en wat zij verwachten van Steelande, gemeente en instanties.

- Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst is inmiddels ondertekend. De foto’s met een stukje staan op de website van Steelande en komt nog op de website van de Huurdersraad.

5. Prestatieafspraken
De prestatieafspraken zijn bijna klaar. In september komt er een adviesaanvraag hierover. De Huurdersraad hoeft niet bij alle onderwerpen aanwezig te zijn, maar worden hierover wel geïnformeerd.

6.Indeling vergaderingen Huurdersraad
De vergaderingen van het AB worden na de zomervakantie, verplaatst naar de woensdagavond i.p.v. de maandagavond. Dit in verband met de studie van mw. Vos.
De nieuwe data zijn: woensdag 16-09, 28-10, 09-12.

De vraag aan het AB is wanneer mw. Vos niet na de zomervakantie bij de overleggen met de corporaties aanwezig kan zijn, er iemand van het AB aan kan schuiven, zodat dhr. van der Sluis er niet alleen voor staat. Dhr. Heikoop, dhr. Viel, mw. IJtsma en dhr. van der Heide hebben aangeven dat zij wel een keer aan willen schuiven met een overleg met de corporaties.

7. In en uit de wijken
- Gorecht West
Inmiddels is de sloop van fase twee begonnen. De bedoeling was om het bruggetje daar weg te halen i.v.m. het kapot rijden door het werkverkeer. Maar nu is de bedoeling dat er een vaste dam in komt, maar het is nog niet zeker waar deze precies komt te liggen. En wanneer dit gaat gebeuren.

- Westerbroek
In de vorige vergadering is al genoemd dat de dorpsvereniging met Lefier om tafel wil zitten vanwege het isoleren van 22 woningen. Inmiddels zitten ze met Lefier aan tafel om dit te bespreken. Er wordt een werkgroep opgezet wanneer er groen licht komt. Lefier heeft toestemming van 70% van de huurders nodig. De dorpsvereniging heeft de eerste optie gekozen van de door de gemeente aangegeven opties. Het dorpshuis wordt gerenoveerd of herbouwd op dezelfde plaats.

- Dhr. Heikoop
Er is een bedrijf bij de woningen langs geweest om de gasinstallatie en elektriciteit te controleren in opdracht van Steelande wonen. Wat gebeurt er met deze informatie? Deze is alleen voor Steelande wonen. Dhr. Heikoop stelt zich beschikbaar voor het DB. Dit wordt na de zomervakantie opgepakt.

- Woldwijck
Mw. Vos stopt met de bewonerscommissie i.v.m. een te volgen opleiding en vraagt of zij op persoonlijke titel verder mag. Het AB heeft, na stemming, unaniem besloten dat mw. Vos in de Huurdersraad op persoonlijke titel mag blijven zitten. Er komt een nieuwe afgevaardigde van uit het Platform Woldwijck, dat wordt een oude bekende dhr. K. de Rijke. De woningen die voorheen door Stienstra verhuurd werden in Woldwijck, zijn overgenomen door Aegon.

- Boswijk
Zinn gaat een barbecue organiseren voor de dagbesteding in de Ruyterflat. De Nationale Straatspeeldag is weer georganiseerd en het was een groot succes. Ook gaan ze in Boswijk een zwerfvuilactie organiseren met de scholen. Dhr. Oeseburg woont niet meer in Boswijk, maar in de Ruyterflat en zit daar inmiddels ook in de flatcommissie. Officieel zit hij in het AB vanuit Boswijk,maar neemt ook nieuws mee vanuit de Ruyterflat.

- Noorderpark
Er is een overleg geweest met Lefier en Sociaal Team samen met de bewonerscommissie over nieuwbouw aan de Houtmanstraat. Er wordt een werkgroep opgezet van toekomstige huurders, afvaardiging Huurdersraad en bewonerscommissie om een plan te maken en ontwerp van de nieuwe woningen.

8. Rondvraag
Van wie de stukken grond aan de kopse kant van een blok woningen zijn. Meestal is dit van de gemeente en kan voor informatie bij de des betreffende bewonerscommissie geïnformeerd worden over de mogelijkheden.

9. Sluiting
De volgende AB vergadering is woensdag 16 september 2015.
Dhr. K. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.