Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 02-03-2015

1. Opening en mededelingen
Dhr. van der Sluis heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Geen mededelingen.

2. Verslag AB Huurdersraad d.d. 08-12-2014
- Het verslag is doorgenomen en is goedgekeurd.

Verslag ingelaste vergadering AB Huurdersraad d.d. 19-01-2015
Actiepunt afkortingenlijst moet nog.
Het verslag is doorgenomen en goedgekeurd.

Notulen structureel overleg Lefier d.d. 17-11-2014
Dit verslag is doorgenomen, er zijn geen op- of aanmerkingen.

Notulen Regionaal overleg Huurdersorganisaties d.d. 19-10-2014
De vraag voor de AB leden is om te kijken wie er vanuit de bewonerscommissies de cursus ‘Nieuwe Woningwet’ wil volgen. Zo spoedig mogelijk doorgeven hoeveel personen met de namen en welke avonden het beste uitkomt. Dit verslag is doorgenomen, er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. Lefier/HBL (NOL)
- Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging.
De jaarlijkse huurverhoging van Lefier zit op 1,25% voor iedereen, dus ook voor de groepen boven de € 34.000,-. Het Algemeen Bestuur is hier blij mee.
- Definitieve Plan van Aanpak HBL Het Plan van Aanpak is doorgenomen, er zijn geen op- of aanmerkingen.
- Wanneer een nieuwe huurder de sleutel krijgt van een woning is het een gewoonte dat er iemand van Lefier met de huurder door de woning gaat voor informatie over de woning, dit gebeurt vaak niet. Dit punt kunnen we meenemen en naar vragen bij Lefier.
- Bewoners van de Klompestraat hadden een brief geschreven en de vraag is of hier al iets mee gedaan is. Dit vragen we na bij mw. W. van der Veen.

4. Steelande wonen
- Evaluatie bewonersavond huurders Steelande wonen De bewonersavond is anders verlopen dan dat wij gedacht hadden. De huurders willen een kosten- baten analyse van de vier opties van Steelande wonen en dan een nieuwe bijeenkomst. Het verhaal dat wij als Huurdersraad wilden vertellen aan de huurders is niet duidelijk naar voren gekomen.
Het DB gaat zorgen dat het verslag klaar is en wordt een afspraak met dhr. P. Pinkhaar, bestuurder van Steelande wonen, gemaakt om de avond en de wensen van de huurders te bespreken. Daarna zal de Huurdersraad weer een bijeenkomst organiseren voor de huurders.

5. Contract coördinator W. van der Veen
Onze coördinator mw. W. van der Veen gaat officieel per 14 maart met pensioen, maar wil graag door werken. Ze kan een jaarcontract krijgen van de Huurdersraad, maar er is goedkeuring van het AB nodig. Er is schriftelijk gestemd en het AB is er unaniem over eens dat mw. van der Veen een nieuw contract kan krijgen.
Ze is met algemene stemmen goedgekeurd.

6. In en uit de wijken
- Gorecht West
De organisatie van de Tuindag is weer in volle gang. De Tuindag wordt 9 mei gehouden op de Pleiaden. De groencontainer komt weer terug in de wijk in plaats van de grofvuil container met oud en nieuw. De eerste bewoners zitten in de nieuwe woningen van Lefier. Fase twee begint in april.

- ANBO
ANBO is in Spoorstraat Kieldiep geweest, daar wordt weinig gedaan voor de ouderen. De informatie vanuit het Sociaal Team ontbreekt, het is niet duidelijk voor de bewoners wat het Sociaal Team is en doet.

- Boswijk
Bewoners mogen bij de gemeente aangeven wat er in de gemeentetuinen komt. Ook worden er nieuwe speeltoestellen in de speelplaatsjes geplaatst.

- Woldwijck
In Woldwijck is een bijeenkomst geweest over de veranderingen binnen het sociaal domein en er wordt een wijkagenda gemaakt, daar komen de belangrijkste onderwerpen op te staan voor de wijk die besproken moeten worden.

- Huurdersraad
De vraag voor de achterban blijft staan om rond te kijken of er iemand deel wil nemen aan het DB.

7. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
Maandag 15 april is de Algemene Vergadering.
De volgende AB vergadering is maandag 18 mei 2015.
Dhr. K. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.