Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 22-09-2014

1. Opening en mededelingen
Dhr. K. van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Dhr. Viel deelt mee dat Mevr. H. Hummel van SBC Margrietpark is overleden.
- Mevr.Voorma deelt mee dat dhr.Oeseburg van SBO Boswijk stopt met het huurderswerk vanwege verhuizing naar het Noorderpark.
  Er is geen vervanger beschikbaar.
- Dhr. Haan is nieuw lid van het Algemeen Bestuur, hij is afgevaardigde van de flatcommissie Melkwegstelsel.
- Mevr. Bosscher en mevr. Kremer zijn bestuursleden van de Hooge Poort, zij komen een vergadering bijwonen en beslissen dan of
  zij zich aansluiten bij de Huurdersraad.

2. - Verslag AB Huurdersraad d.d. 19-05-2014
- Dhr Klok had zich met kennisgeving afgemeld, dit was niet vermeld. Het verslag is goedgekeurd.
Verslag structureel overleg Lefier d.d. 31-03-2014
- Inmiddels is bekend dat de Buurmaschool gesloopt zal gaan worden.
- Lefier heeft het KWH label gekregen. Het label geeft aan welke kwaliteiten Lefier heeft als het om dienstverlening gaat.
  Dit wordt op veel onderdelen getest, b.v. telefoon aannemen, duidelijkheid website, enz.
- Gorecht-West: nieuwbouw gaat hard. Voor fase 2 wordt nog voor 8 huurders woonruimte gezocht.
  Dhr De Leeuw legt uit hoe de fasering en woningtoewijzing in z'n werk gaat.

3. Binnengekomen en uitgaande post
-"Missie en visie" van Steelande wordt uitgedeeld.

4. Informatie uit en naar de wijken

- Margrietpark
De Narcissenstraat is nu geheel voltooid, maar men heeft nog wel de wens om de openingen bij de dijk van een muur te voorzien.
Nieuwbouw aan de Popko Bielssstraat is nu voorlopig afgeblazen.

- Gorecht West
Men is zeer verheugd dat na 35 jaar eindelijk de brandgangen zijn gedaan.
De snelkooksessies voor fase 2 nieuwbouw komen er weer aan.
Communicatie en goede voorlichting aan toekomstige bewoners wat wel en niet mogelijk is, is daarbij erg belangrijk

- Boswijk
Op 11 juni is er weer de straatspeeldag gehouden, er deden 500 kinderen mee. Op 31 augustus was er een zeer geslaagd Kartonfestival.
Bij de ingangen van de wijk zijn zgn "heipalen" geplaatst. Bc Boswijk heeft een nieuw emailadres: sboboswijk@outlook.com.
Er wordt een wijkanalyse gemaakt door Kwartier Zorg en Welzijn. Men gaat van deur tot deur om behoeftes te peilen.
Het wijk budget wordt gebruikt om bij het station een parkeerplaats te realiseren. Het beheer ligt bij de gemeente.
Er komen nieuwe speeltoestellen op de speelplaatsjes.
Eikendal wordt via Carex (leegstandsbeheer) begeleid bewoond. Er is nog geen definitieve bestemming voor het pand.
De Klinkertunnel wordt anti-graffitie gemaakt.

- Anbo
Er gaat vanaf 1 januari veel veranderen in de zorg. Dit heeft ook gevolgen voor opname in de Burcht. Zondagochtend 9 uur wordt er op Radio Compagnie aandacht aan besteed. Ook zal er voorlichting gegeven worden in het contactblad.

- Westerbroek
Woningen van Lefier zijn geïndexeerd.

- Spoorstraat-Kieldiep
Bij de Hoven moet het hoofdriool vervangen worden. 27 september is er een wijkfeest met multiculturele presentaties.
Ook beschermd wonen doet mee: zij willen meer betrokkenheid met de wijk.

- Noorderpark
Dhr Van der Heide heeft een overleg Internos-Zonnehuis bijgewoond. Er blijkt veel mis te zijn in de communicatie met en dienstverlening van de verhuurder.
In de Jan Steenstraat is een huis gerenoveerd na klachten van bewoners. Er komt nu veel boven wat er allemaal aan mankeert in het complex.

- Melkwegflat
Er worden veel activiteiten georganiseerd. De flatcommissie is ook vertegenwoordigd in de BC Woldwijck-Midden.
4 keer per jaar heeft men een overleg met Steelande wonen.

- Hooge Poort
Heeft 2 keer per jaar een overleg met Steelande wonen. Op de jaarvergadering is Steelande ook aanwezig en is er gelegenheid om bewonersvragen te behandelen. De flatcommissie organiseren ook thema-avonden. Over het algemeen zijn de bewoners erg tevreden.

5. Steelande wonen
De db van de Huurdersraad heeft kennis gemaakt met de nieuwe tijdelijk bestuurder, deheer Pinkhaar.
Er is nu een nieuw managementtaem van 2 personen: bewonerszaken en financiën.
Voor het eind van dit jaar moet er duidelijkheid zijn hoe en in welke vorm de toekomst van Steelande wonen er uit komt te zien.

Huurdersorganisaties Lefier
Door de reorganisatie van Lefier is het noodzaak dat ook de huurdersroganisaties gaan reorganiseren. Er komt een verdergaande samenwerking dan tot nu toe gebruikelijk was. Er was al een start gemaakt met de opzet, maar het bleek niet mogelijk overeenstemming te krijgen met alle organisaties. Er wordt nu enerzijds vanuit Lefier gekeken of het mogelijk is alle neuzen dezelfde kant op te krijgen door middel van gesprekken onder leiding van een mediator en een gezamenlijke sessie "op de heide". Anderzijds wordt er wel verder gewerkt door het NOL onder leiding van de nieuwe tijdelijke voorzitter de heer Jansen. Deze is ook belast met de nieuwe organisatie vorm te geven. Voor 1 januari moet de structuur opgezet zijn.

Prestatie-afspraken
Afgesproken is dit onderwerp apart te bespreken met een aantal ab-leden.

6. Bestuurlijke veranderingen DB
De penningmeester de heer Hesseling heeft aangegeven op 1 januari a.s. te willen stoppen met het huurderswerk.
Aan de ab-leden de vraag of er iemand bereid is zich kandidaat te stellen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur.

7. Rondvraag
Het etentje zal plaats vinden op 19 december bij restaurant ????????

8. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende ab-vergadering is maandag 27-10-2014.
Dhr. K. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.