Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 09-04-2014

1. Opening en mededelingen
Dhr. K. van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- geen mededelingen

2. - Verslag AB Huurdersraad d.d. 03-03-2014
Het verslag is doorgenomen, mw. H. Ijtsema was afwezig met kennisgeving. Dit verslag is goedgekeurd.

- Verslag Regionaal overleg Huurdersorganisaties d.d 10-10-2013
Het verslag is doorgenomen, er zijn geen op- en aanmerking.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 03-02-2014
Het verslag is doorgenomen, er zijn geen op- en aanmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Er zijn advies aanvragen binnengekomen en adviezen de deur uitgegaan. Dit komt nog te sprake. Verder zijn er geen bijzonderheden.

4. Informatie uit en naar de wijken

- Margrietpark
De nieuwbouw van Lefier aan de Popko Bielstraat is afgelast. De woningen werden te duur. Er word wel gekeken naar alternatieven, goedkopere woningen. Volgende week en krijgen de eerste bewoners van de Narcissenstraat de sleutel. Maandag worden de eerste hekken verwijdert.

- Gorecht West
Er is een begin gemaakt met de wijkvernieuwing, de gemeente is met de infrastructuur begonnen. De sloopaanzegging van de tweede fase is de deur uit. De Tuindag word zaterdag 17 mei gehouden in Woldwijck bij C1000 op de parkeerplaats. Er doen zich al ongeveer een half jaar problemen met de deuren van het complex aan de Klompestraat. Bewoners hebben dit gemeld bij Lefier. Lefier moet een aanbesteder vinden, een bedrijf. Lefier laat op zich wachten en heeft gevolgen voor de bewoners. Er kan niemand binnen komen. De bewoners kunnen niet meer vanuit huis de deur openen door een druk op de knop, maar moeten naar beneden. Ook de hulpdiensten kunnen niet binnen komen. Huurdersraad neemt contact op met Lefier hierover en koppelt dit terug naar dhr. W. de Leeuw.

- Huurdersraad
De Huurdersraad zit met de gemeente en de corporaties om tafel om de prestatieafspraken weer vorm te geven. Ook word de samenwerkingsovereenkomst opnieuw opgesteld. Er word een debat georganiseerd over de betaalbaarheid door de Huurdersraad, gemeente en corporaties. De Algemene Vergadering is verschoven naar woensdag 25 juni.

- Anbo
Er komt een artikel in het blad van de Anbo over ouderenhuisvesting van Lefier. Zondag heeft dhr. Klok een goed gesprek gehad voor radio Compagnie over de WMO en de bezuinigingen.

5. Steelande wonen
Het advies over de reorganisatie is door dhr. B. Maassen overgenomen en gaat daarmee naar de Raad van Commissarissen om hen te adviseren dit over te nemen. De Huurdersorganisaties hebben een motie van wantrouwen in gediend over de R.v.C. Er stappen drie leden van de vijf commissarissen op. Er worden drie tijdelijke commissarissen van buiten af aangetrokken. De Huurdersraad heeft een advies over de huurverhoging naar Steelande wonen gestuurd. Dit advies word niet over genomen door dhr. B. Maassen. De huurders krijgen de maximale huurverhoging op een paar uitzonderingen na. Dit omdat Steelande het geld nodig heeft. Aankomende maandag is er weer een overleg over de missie en visie van Steelande wonen.

6. Lefier
Er is een adviesaanvraag binnen gekomen over de woonruimtebemiddeling van Lefier. De Huurdersraad heeft een positief advies afgegeven. Het onderwerp woonruimtebemiddeling word verder uitgewerkt en het Algemeen Bestuur word hier dan ook in meegenomen. Het advies over de jaarlijkse huurverhoging is door het NOL ingediend en Lefier heeft positief gereageerd en gaan er in mee. Het Noordelijk overleg Lefier is bezig met onderzoek naar het herorganiseren van de centrale huurdersorganisatie. Er is een werkgroep opgericht, mw. Van der Veen heeft hier zitting in. Per een oktober moet Lefier klaar zijn met de reorganisatie en dan wil het NOL ook klaar zijn, zodat ze samen op kunnen trekken. Donderdag 17 april om elf uur is er een overleg over de energielabels bij de Huurdersraad. Het Algemeen Bestuur is bij deze ook uitgenodigd. Maandagmiddag heeft Lefier een presentatie gehouden over de wijkanalyses. Het Algemeen Bestuur was hier ook voor uitgenodigd. Voor de mensen die er niet zijn geweest en wel op- of aanmerkingen hebben over de wijkanalyses, kunnen die doorgegeven worden aan de Huurdersraad en deze stuurt ze door.

7. Rondvraag
Geen bijzonderheden

8. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende vergadering is woensdag 19 mei 2014 (Algemene Vergadering).
Dhr. K. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.