Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 03-03-2014

1. Opening en mededelingen
Dhr. K. van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Dhr. K. Klok is afwezig wegens de griep.
- Dhr. k. van der Sluis wordt deze week geopereerd aan zijn oor.

2. - Verslag AB Huurdersraad d.d. 20-01-2014
Het verslag is doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen.
Dit verslag is goedgekeurd.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Er zijn verschillende stukken van Steelande wonen en Lefier die nog niet door gestuurd zijn. Dit is door de drukte er bij in geschoten en
worden deze week alsnog naar het AB gestuurd. De stukken van Steelande wonen komen we onder punt 6 op terug.
De stukken van Lefier worden onder punt 4 besproken vanuit de Huurdersraad naar de wijken.
De foto’s van de studiedag van 31 januari zijn te vinden op de website van de huurdersvereniging de Koepel van Stadskanaal.
Er is een nieuwsbrief van Gorecht West binnen gekomen. Ook komt er ter sprake dat J. Hoving wijkmanager is geworden van Spoorstraat Kieldiep en Gorecht West.

4. Informatie uit en naar de wijken
- Westerbroek
Er komt toch een MFC in Westerbroek, een kleinere uitvoering dan eerst de bedoeling was.
Er zijn twee weken geleden nieuwe boompjes geplant. De speeltuin word opgeknapt tijdens NLDoet.
De individuele huurders hebben bericht gekregen dat Lefier binnen kort langs komt om de woningen te controleren op asbest.

- Margrietpark
Lefier is bij de individuele huurders langs geweest om de klachten van huurders over de woningen in beeld te brengen.

- BOSK
Er word een paasontbijt georganiseerd door de bewonerscommissie en de Baptistenkerk.

- Boswijk
Er is in de bewonerscommissie een wisseling van voorzitter geweest. Morgenavond 4 maart is er in de Tibbe een politiek debat.
31 Augustus is er weer een Kartonfestival, men is druk bezig met de organisatie.
Er komt een Koningsboom aan de Klinker bij de fysiotherapeut achter Sint Jozef.
De bewonerscommissie is druk bezig met de heipalen(informatiepalen) die bij elke ingang van de wijk komt ter verfraaiing.

- Gorecht West
Afgelopen zaterdag heeft Lefier een presentatie gehouden over de nieuwbouw en de planning, ze zijn op schema.

- Huurdersraad
Vrijdag 31 januari is er een studiedag van het NOL geweest in Borger. Deze brainstormdag ging over wat een overkoepelende huurdersorganisatie moet betekenen en doen voor de huurders. Dit in verband met de veranderingen bij Lefier met de gebiedsteams, waardoor de overleg situaties ook gaat veranderen. Lefier heeft een adviesaanvraag van distributiemodel naar aanbod- en optiemodel ingediend bij de Huurdersraad. Voorstel is om Lindy en Elly uit te nodigen voor de volgende AB vergadering om dit uit te komen leggen. Ook heeft Lefier een notitie over open verbrandingstoestellen gestuurd. Deze stukken stuurt de Huurdersraad door naar het AB.
Het DB zoekt mensen voor de kascommissie. Dhr. van der Heide en dhr. Viel willen dit wel doen en maken een afspraak met dhr. H. Hesseling.
Lefier neemt de Woningstichting Slochteren over per 1 januari 2015.
De Huurdersorganisatie organiseert samen met de gemeente en Lefier een debat over de betaalbaarheid. Dit ook nog naar aanleiding van het woonlastenonderzoek.

5. Herstelplan Steelande wonen
Steelande wonen heeft een uitgavestop ingevoerd. Dit is ook naar buiten gebracht via de media. De Huurdersraad was ook benaderd voor een reactie voor de camera van RTVNoord. Steelande wonen heeft een herstelplan geschreven waar de Huurdersraad samen met de Huurdersvereniging Hoogkerk advies op hebben gegeven.
Ook hebben de Huurdersorganisaties het vertrouwen in de Raad van Commissarissen.
Dit krijgt een vervolg en het DB houd het AB op de hoogte.

6. Rondvraag
Geen bijzonderheden.

7. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende vergadering is woensdag 9 april 2014 (Algemene Vergadering).
Dhr. K. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.