Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 01-07-2013

1. Opening en mededelingen
Dhr. Hesseling opent de vergadering en heet iedereen welkom .
- Dhr. van der Sluis is afwezig, morgen gaat hij op vakantie.
- Dhr. Viel had aangegeven te stoppen met de bewonerscommissie en dan ook met de Huurdersraad, maar de vervanger heeft over ver een baan gekregen.
  Dhr. Viel blijft dus toch nog even.

2. - Verslag AB Huurdersraad d.d. 27-05-2013
- Verslag AB Huurdersraad d.d. 27-05-2013
Dit verslag is doorgenomen en is goedgekeurd.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 13-05-2013
De energiebesparende maatregelen voor de Donkere Curtiusstraat gaan niet door, omdat de bewoners hier niet mee akkoord gaan. Lefier heeft nog wel een korte enquête gehouden om te kijken waarom de bewoners het niet willen. De verketeling gaat wel door. Dit verslag is verder doorgenomen en er zijn geen op- en aanmerkingen.

- Verslag structureel overleg Steelande wonen d.d. 04-03-2013
Dit verslag is doorgenomen en er zijn geen op- en aanmerkingen.

- Verslag RoH d.d. 14-02-2013
Dit verslag is doorgenomen en er zijn geen op- en aanmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
- Steelande wonen heeft een mail gestuurd met het stuk Fier en Vitaal, deze is doorgestuurd naar de AB leden.
- Lefier heeft de uitslag van de KWH meting gestuurd, ze hebben het niet gehaald op de punten van afhandeling van klachten.
- Het jaarverslag 2012 van Lefier is ook naar de AB leden doorgestuurd ter info.

4. Informatie uit en naar de wijken
- Westerbroek
Vorige week heeft de Historische Vereniging Slotfietsfeest georganiseerd. Dan kunnen mensen met de fiets langs verschillende Borgen.

- Margrietpark
De bouw van woningen aan de Narcissenstraat is eindelijk begonnen. Er zijn afspraken gemaakt over het bouwverkeer, hier wordt niet aan gehouden. Dhr. Viel heeft dit in de bouwcommissie genoemd en nu gaat het wel goed. In de Bloemenstate spelen ook nog steeds een aantal puntjes, zoals de vluchttrap van hout en verlichting. Hierover zijn ze nog steeds in gesprek met Lefier.

- ANBO
De ANBO doet mee aan kanskaarten. Er zijn mensen die niet weten op welke regelingen ze recht op hebben en kunnen ze op deze manier op gewezen worden.

- Boswijk
De St. Anthoniusschool gaat verhuizen naar een kindcentrum in de Vosholen en de grond waar de school nu op staat komt vrij. De bewonerscommissie moet er over nadenken wat er met dat stuk grond gaat gebeuren. Een student van de Hanzehogeschool heeft hier een project van gemaakt en is mede door dit project geslaagd. Zijn idee is om daar iets cultureels neer te zetten met daar omheen aanleunwoningen. Straatspeeldag geweest, groot succes ondanks de kleine tegenvallers. Het kunstwerk wat de leerlingen van de Aletta Jacobscollege gemaakt hebben, is geplaatst aan de Ankersmid/Nageljongen.

- Gorecht West
Er is een avond geweest voor de bewoners van de Ter Laanstraat, die op de computer, met behulp van een 3Dprogramma, in drie verschillende nieuwbouwwoningen konden kijken en eventueel aanpassen. De architect gaat kijken wat mogelijk is. De Dag van het Park is geweest, wederom een succes. De Zomermanifestatie is geweest, maar er waren in verhouding weinig bezoekers.

- Woldwijck
In verband met de inbraakgolf in Woldwijck heeft de gemeente samen met de politie de Witte Voetjes actie opgezet in de wijk. Er waren verschillende groepjes de wijk ingestuurd om bewoners er op attent te maken geen deuren en/of ramen open te laten staan, wanneer er niemand in de buurt is. De groepjes bestonden uit een agent, een stadswacht, een bestuurslid van de bewonerscommissie, iemand van de gemeente en iemand van een corporatie. Het was een succesvolle actie. De Woldwieker is nu in kleur uit gekomen. De PvdA heeft een bijeenkomst georganiseerd voor de bewonerscommissies van Spoorstraat Kieldiep, Gorecht West en Woldwijck.

- Huurdersraad
De Huurdersraad wil samen met de ANBO, i.v.m. de verkiezingen volgend jaar, een politiek debat over wonen organiseren voor in januari of februari. Het AB vindt dit een goed idee.

5. Huurverhoging 2013
Er zijn geen klachten, vragen en of commentaar bij de bewonerscommissies binnen gekomen over de huurverhoging.
Bij de corporaties zijn in verhouding ook niet veel bezwaarschriften binnen gekomen.

6. Discussiepunt: beleidsplan Lefier
Deze discussie wordt na de vakantie met Lefier pas besproken, het is nu de bedoeling om de discussie met de bewonerscommissies op gang te brengen.
We willen graag de mening van de AB leden hebben, zodat deze mee genomen kan worden naar Lefier.

7. Rondvraag
- Dhr. Viel vraagt of de woningen die aan de Narcissenstraat gebouwd worden als wisselwoningen gebruikt worden, deze geruchten gaan rond. Deze vraag neemt het DB mee naar het structureel overleg.

-Dhr. Klok mist het onderwerp Uitje van Lefier op 7 juni naar Borger. Hij vond het uitje met de discussie erg interessant.

- Dhr. de Leeuw vraagt wanneer de Huurdersraad een bezoekje brengt aan de flatcommissie van de Klompéstraat i.v.m. de renovatie. Na de vakantie kijkt het DB wanneer dit gaat lukken. Dhr. de Leeuw informeert wie er in de flatcommissie zit.

8. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 7 oktober 2013.
Dhr. Hesseling sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.