Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur van de Huurdersraad 26-11-2012

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Punt toevoegen 5a Kabinetsplannen.
- Vrijdagavond 7 december om 19.00 uur hebben we een etentje. Dan gaan we wokken bij de Wokpalace in Kropswolde.

2. - Verslag AB Huurdersraad d.d. 26-09-2012
- Naar aanleiding van het verhaal van Ger Lindeman, wordt verteld dat het PBO zichzelf heeft opgeheven en wordt er twee keer in het jaar een overleg met gemeente en bewonerscommissies belegd en dit samen met het oud en nieuw overleg.
- Dit verslag is goedgekeurd.

- Verslag ingelaste vergadering Huurdersraad Huurbeleid d.d. 02-10-2012
Dit verslag is goedgekeurd.

- Verslag Regionaal overleg Huurdersorganisaties d.d. 14-06-2012
Het lijstje met cursussen wordt na de vergadering even gekopieerd, daar is belangstelling voor. De vraag van het DB is of de belangstellende bewonerscommissie dit ook zelf kunne begroten, omdat de begroting van de Huurdersraad dit niet kan behappen. Dit verslag is doorgenomen en er zijn verder geen op of aanmerkingen.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 01-10-2012
Dit verslag is doorgenomen en er zijn verder geen op of aanmerkingen.

- Verslag directieoverleg Lefier d.d. 17-04-2012
Dit verslag is doorgenomen en er zijn verder geen op of aanmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Deze poststukken zijn besproken:
- De brief over het herstellen van het vertrouwen van de R.v.C. van Lefier.
- De beleidsnotitie en de samenwerkingsovereenkomst van Nol.
- Het aftreden en herbenoeming van de huurdercommissarissen van Lefier.

4. Informatie uit en naar de wijken
- ANBO
Dhr. Klok stuurt ons het verslag van het overleg met Mathilde Stam. Het ziet er niet goed uit voor het Welzijnswerk, er gaat steeds meer verdwijnen. Donderdag 6 december hebben ze overleg met Oetra Gopal.

- Boswijk
Woensdag 28 november is er een Sinterklaasmiddag, er zijn veel aanmeldingen. Ouders kopen zelf cadeautje voor een klein bedrag en krijgen het geld terug van de bewonerscommissie. Zaterdag 22 december gaat de bewonerscommissie met de arrenslee door de wijk met warme chocolademelk en een Kerstman.
Er is een bewonersavond geweest op 16 oktober, er was een goede opkomst. Taedes Smedes van gemeente archief heeft oude foto’s laten zien over het ontstaan van Boswijk. De bewonerscommissie heeft een vergunning aangevraagd voor een kunstwerk van door kinderen van de Aletta gemaakt op de hoek Ankersmid/Nageljongen. Ook gaan ze kijken of volgend jaar de ingang van de wijk verfraaid kan worden.
Het Platform Sappemeer heeft de eerste prijs gekregen voor het Kartonfestival. In 2014 wordt dit weer georganiseerd.
De wijkkrant is in november uitgekomen, deze wordt nog bij de Huurdersraad gebracht.

- Werkgroep schimmel Pieter de Hooghsstraat
De werkgroep heeft een verslag gestuurd naar de Huurdersraad en hier is nog niet op gereageerd. Dit gaat nog gebeuren.

- Margrietpark
- Margrietpark heeft samen met Boswijk een bijeenkomst georganiseerd waar een spreker is geweest die vertelde hoe je met hangjongeren om moet gaan. Deze spreker is ook een schrijver van verschillende boekjes over hangjongeren en respect.
- Er is iemand van Lefier geweest om te kijken naar een onveilige situatie. Er is een houten brandtrap, die spiegelglad is geworden in de loop van de tijd. Dit wordt met het planmatig onderhoud meegenomen in 2013, dit gaat wel erg lang duren en het is maar te hopen dat er niets ernstigs gaat gebeuren.
- De bouwplannen van de Narcissenstraat en Popko Bielstraat wordt opnieuw bekeken i.v.m. de plannen van het kabinet.
- De basisschool de Mare wordt gesloopt en is plat voor de jaarwisseling.

- Gorecht West
- Er komt dit jaar met de jaarwisseling geen grofvuilcontainer in de wijk vanuit de bewonerscommissies, dit wordt te duur.
- Er wordt een kerstfeest in de Vredekerk samen met de bewoners georganiseerd.
- De Tuindag staat weer voor 20 april gepland en wordt in Gorecht West gehouden bij de Vredekerk.
- De renovatie in de Scheapmanstraat is begonnen. Er worden 5 a 6 weken per woning uitgetrokken en de oplevering wordt tegen de zomervakantie verwacht. De meeste mensen blijven gewoon in de woning, er zijn drie wisselwoningen beschikbaar en op dit moment is er een in gebruik.

- Westerbroek
- In de krant stond vermeld dat de bouw van het MFC niet doorgaat. De dorpsvereniging heeft het ook op deze manier moeten vernemen. Zij hadden het graag eerder willen weten. Het dorpshuis moet nu gerenoveerd worden, de aanvraag moet nu zo snel mogelijk ingediend worden.
- 1 november is de presentatie van de dorpsonderzoek en dit is goed ontvangen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek moet er een dorpsvisie gemaakt worden.

- Woldwijck
Donderdagavond 29 november is er weer een bewonersavond in het Woldwijckcentrum.

5. Begroting, jaarkalender en activiteitenplan Huurdersraad
De activiteitenplan is nog niet klaar, dit komt volgende keer in de vergadering terug. De begroting is klaar en is ingediend bij de corporaties. Het is nog afwachten of dit goedgekeurd wordt i.v.m. de kabinetsplannen en het geld wat dan tekort is. De begroting is goedgekeurd door AB. De jaarkalender is besproken. De Algemene vergadering staat op maandag 18 maart en wordt verschoven naar woensdag 20 maart. In januari stuurt de secretaris herinneringmail over de Heidedag 13 april.

6. Discussiepunt: Kabinetsplannen
De Woonbond is een actie begonnen tegen de verhuurderheffing, de actie heet Huuralarm. De tweede kamer is al akkoord gegaan met deze plannen.
Deze plannen zijn funest voor de toekomst van de sociale huursector, corporaties en dus ook voor de huurders.

7. Rondvraag
Er zijn een aantal voorstellen voor het aanpassen van het sociaal statuut, deze worden hier besproken. Deze punten wordt via de mail naar het AB gestuurd en deze moet op korte termijn hierop reageren. Elk jaar kan het statuut aangepast worden en kunnen de ondertekende partijen punten inbrengen.

8. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende AB vergadering is maandag 28 januari 2013.
Dhr. Van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.