Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 2 oktober 2012

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom met name Sylvo Gaastra van de Woonbond, die deze vergadering verder doorgaat als voorzitter.

2. Huurbeleid Lefier
Lefier Hoogezand/Stadskanaal heeft een concept huurbeleid geschreven en de Huurdersraad mag daar advies over geven. Het AB heeft deze toegestuurd gekregen en met de achterban besproken en vanavond gaan we bespreken welk advies de Huurdersraad geeft richting Lefier. Lefier Hoogezand en Stadskanaal is een woonbedrijf en het zou in eerste instantie mooi zijn als er een beleid komt, maar is niet noodzakelijk. Het DB heeft 8 oktober een afspraak met Peter Thoben van Lefier over het huurbeleid en gaat dan een concept advies uitbrengen.

- Inkomenshuren
De meerderheid is er op tegen dat de mensen die meer verdienen een hogere huur moeten gaan betalen, omdat deze maatregel niet kijkt naar de samenstelling van de gezinnen. Vooral de grotere gezinnen gaan het erg moeilijk krijgen door deze maatregel. Dit gaat dan over de invoering van de 1 en 5% maatregel.

- Streefhuurbeleid
Lefier wil de streefhuur omhoog brengen van 65% naar 70%. Het AB vind dat de streefhuur aan de energielabel gekoppeld moet worden. Een hoger label, een hogere streefhuur. Dit om de corporatie te stimuleren om de woning energiezuiniger te maken. Omdat vorig jaar of twee jaar geleden de streefhuur ook al gestegen is, komt men met het idee om de streefhuur vast te leggen voor de komende jaren, een periode van 10 jaar bijvoorbeeld.

- Nieuwbouw
Lefier wil de streefhuur van nieuwbouwwoningen op 100% van maximaal redelijk zetten. Het AB is tegen deze maatregel,omdat de nieuwbouwwoningen dan te duur worden om te verhuren. De vraag is ook hoelang is nieuwbouw, nieuwbouw.

- Woningverbetering
Lefier wil bij de woningen die nog niet op 70% van maximaal redelijk zitten, bij woningverbetering optrekken naar 70%. Het AB is hier op tegen, omdat de kosten die woningverbetering met zich meebrengen aardig op gaan lopen voor de huurder en dat de huurder vervolgens niet meer instemt met woningverbetering.

- Hoe lokaal is lokaal
De vraag is of dit huurbeleid voor Hoogezand en Stadskanaal moet gaan gelden of alleen voor Hoogezand. Het mooiste zal zijn wanneer er een huurbeleid komt voor Hoogezand en Stadskanaal. Sylvo gaat een conceptadvies opstellen en stuurt deze vrijdagmorgen naar de Huurdersraad. De Huurdersraad stuurt het dan weer door naar de achterban. Maandag 8 oktober biedt de Huurdersraad dit aan als een conceptadvies en gaat kijken hoe groot de verschillen zijn met Lefier

3. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende AB vergadering is 26 november om 19.30 uur. Dhr. van der Sluis bedankt dhr. Gaastra voor de ondersteuning. Hij sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.