Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 26 september 2012

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom met name onze gastspreker, wethouder Ger Lindeman.
- Dinsdagavond 2 oktober is mevr. H. Ijtsma niet aanwezig op de ingelaste vergadering.
- Er is een nieuwe datum geprikt voor de Heidedag van het AB Huurdersraad, deze datum is zaterdag 13 april 2013.
- Er is 25 september een mail binnengekomen dat er een nieuwe bestuurder is bij Lefier. Lex de Boer is de nieuwe bestuurder bij Lefier per 1 november.

2. Wethouder Ger Lindeman
Ger Lindeman vertelt eerst iets over zichzelf. Ger heeft naast een aantal andere zaken ook Volkshuisvesting in zijn portefeuille. Hij is verantwoordelijk voor de wijkvernieuwing in Margrietpark en in Gorecht West.

De Huurdersraad heeft een aantal punten op papier gezet die vanavond besproken zullen worden.

- Gemeentelijk beleid op huren en wonen
De gemeente is net begonnen met een verkennend gesprek met Lefier en Steelande wonen over de woonvisie. Het zal dit keer minder ambitieus zijn dan de vorige. Er zal meer op lange termijn gekeken worden en er zullen kleinere projecten zijn. De vraag is of de afspraken uit de woonvisie 2008/2012 nagekomen zijn?
Dit was een erg ambitieus plan. Door de vele en snelle ontwikkelingen op het gebied van wonen, zullen er afspraken zijn die niet nagekomen kunnen worden.
Het huurbeleid van de corporaties zullen meer gericht zijn op de kwaliteit van het bezit i.p.v. uitbreiden.

- Prestatieafspraken met de corporaties
In 2010 zijn de prestatieafspraken naar volle tevredenheid ondertekend. De gemeente en de corporaties zijn ook erg tevreden over de manier waarop de partijen met elkaar overlegd hebben, ze zijn erg open naar elkaar toe over hoe ze staan.
Naast de prestatieafspraken en de woonvisie heeft de gemeente weinig tot geen invloed op de corporaties.

- Overleg huurders/bewoners
Het PBO houdt ermee op en er wordt vanuit de gemeente gekeken naar een alternatief om zo toch met bewoners in gesprek te blijven . Waarschijnlijk komt er 2 keer per jaar een overleg tussen gemeente en bewonerscommissies.

- Overleg tussen gemeente en corporaties
Dit onderwerp is bij de eerste twee punten al behandeld.

- Gemeentelijk beleid op particuliere verhuurders, handhaving malafide verhuurders
Dit is een lastig probleem. Er zijn 65 geregistreerde kamerverhuurbedrijven in de gemeente. Gemeente heeft overleg met corporaties en justitie en kunnen pas ingrijpen wanneer het in strijd is met het bouwbesluit. Het bestemmingsplan voor de woongebieden is in ontwikkeling, daar wordt een gebied aangewezen voor kamerverhuur.

- Gemeentelijke en eigen visie op toekomst wonen in H-S
De belangrijkste opgave voor de komende tien jaar is de ontwikkeling van zorg en wonen. Ger Lindeman is een persoonlijk voorstander van het plan Wonen 4.0.

Ger Lindeman wordt bedankt voor zijn bezoek en krijgt een attentie overhandigd.

3. Verslag vorige vergadering 02-07-2012
- In Gorecht West is Lefier begonnen met de renovatie van de Scheapmanstraat.
- De werkgroep dat over de schimmel gaat in de Pieter de Hooghstraat, heeft niets weer gehoord van Steelande wonen na de brief van de werkgroep. De werkgroep heeft ook nog geen contact met de bewoners van deze blok woningen gehad.
- Dit verslag is doorgenomen en is goedgekeurd.

4. Huurmatiging Lefier
Zakelijk gezien heeft Lefier gelijk, maar de zorgen zijn toch dat er een grote groep huurders in de problemen gaan komen door deze maatregel. Hier wordt over gediscussieerd en de conclusie die hier uitkomt is als volgt: Het AB kan zich hier wel in vinden, maar wel met de aantekening dat er onmiddellijk ingegrepen wordt bij achterstand. Lefier moet er bovenop gaan zitten en de achterstand niet op laten lopen. De Huurdersraad houdt de vinger aan de pols en maakt zich wel zorgen om de kwetsbare groep.

5. Algemene huurvoorwaarden Steelande wonen
De Huurdersraad zou 8 oktober overleg hebben met Steelande wonen over dit onderwerp, maar heeft uitstel aangevraagd. De algemene huurvoorwaarden worden nu besproken en het AB kan dit dan ook meenemen naar de achterban. Voor 9 oktober kan iedereen via de mail hun bevindingen sturen naar de Huurdersraad. De Huurdersraad zal Steelande wonen een voorsteldatum sturen voor die week erop, om de algemene huurvoorwaarden te bespreken.

6. Rondvraag
Het dorpsonderzoek van Westerbroek is afgerond. Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen.
- Adviezen voor een nieuwe dorpsvisie 2012-2022
- Hoe waarderen inwoners van Westerbroek hun leefomgeving 2012
- Een nieuw jasje voor het Aalmanshuus
- Meesterslaan 2.0, een advies ter verbetering van de Meesterslaan

Mw. Ijtsma kijkt of er ook een exemplaar voor de Huurdersraad beschikbaar is.

7. Sluiting en vaststelling volgende vergadering
De volgende AB vergadering is een ingelaste vergadering over het huurbeleid van Lefier met ondersteuning van Sylvo Gaastra van
de Woonbond en is dinsdag 2 oktober om 19.30 uur. Dhr. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.