Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 12 december 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Dhr. van der Sluis spreekt zijn dank uit voor alle steun en begrip die hij de laatste periode heeft ontvangen .
- Bij het punt verslagen wordt het verslag van het overleg van ROH toegevoegd.

2. Verslag Huurdersraad d.d. 31-10-2011
Het punt van Margrietpark over het hoge gras/onkruid bij de speelplaats, is meegenomen naar het structureel overleg met Lefier.
- Dit verslag is verder goedgekeurd.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 07-11-2011
Dit verslag is doorgenomen, er zijn geen op- of aanmerkingen.

- Verslag overleg DB PBO en Huurdersraad d.d. 16-11-2011
- De bewonerscommissies hebben te horen gekregen dat dhr. van de Tuin per 1 januari stopt met zijn functie als secretaris bij het PBO. Maar als er nog geen vervanger is wil hij nog wel even aanblijven tot dat er iemand is gevonden.
- Verder is dit verslag doorgenomen en zijn er geen op- of aanmerkingen.

- Verslag overleg NOL d.d. 03-11-2011
Dit verslag is doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen.

- Verslag overleg NOL R.v.B. 14-11-2011
Dit verslag is doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen.

- Verslag overleg Commissie Brandveiligheid d.d. 21-11-2011
Dit verslag is doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen.

- Verslag overleg ROH d.d. 13-10-2011
- Met dit overleg is besproken hoe het gegaan is en hoe het nu verder gaat. De deelnemers vinden het erg belangrijk om informatie uit te wisselen met andere huurdersorganisaties en te kijken hoe die bepaalde problemen oppakken.
Het punt ROH kan op de agenda verschijnen van de AB vergadering om zo meer input van de AB’s te krijgen.
- Er wordt daar ook gesproken over een digitaal panel, dit gaat de Huurdersraad te zijner tijd ook doen .

3. Binnengekomen en uitgaande post
Op de lijst is te zien dat er veel mail en briefwisseling is geweest tussen het NOL en Lefier. Er is veel gaande bij de R.v.C. van Lefier.
Deze wil een eenhoofdig bestuur bij Lefier, maar heeft de huurdersorganisaties (NOL) hier niet in gekend. Het NOL heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de R.v.C, met het verzoek dat de huurderscommissarissen aftreden. De R.v.C. heeft de bestuurders op
non-actief gezet. De O.R. ´s van Lefier zijn verdeeld. Nu is er een interim bestuurder, Cees Buys, aangesteld om orde op zaken te stellen.
Er is al een gesprek geweest tussen het NOL en Cees Buys.

4. Informatie uit/naar de wijken
- Woldwijck
24 November is er een bewonersavond geweest in het Woldwijckcentrum en dit was een succes. Er was een grotere opkomst dan verwacht werd. Er is uitleg gegeven over wat het Platform Woldwijck doet, voortgang Woldwijckcentrum, Jeugd en Jongerenwerk van Kwartier Zorg en Welzijn in de wijk en over de voortgang van de Pleiaden. De bewoners konden zelf met ideeën komen over de invulling van bepaalde onderwerpen, zodat het Platform kapstokken kreeg over de invulling van het wijkbudget.

- Dhr. K. Klok
Dhr. Klok is naar `Burgers in de Benen` geweest, maar vond dat er teveel professionals aanwezig waren. De problemen die te verwachten zijn, zijn niet besproken. De problemen worden op tafel gelegd, maar over oplossingen wordt niet gesproken. De participatienota moet nog besproken worden in de raad, dit gebeurt binnenkort.

- Boswijk
Voor de kerstdagen komt de Kerstman op een arrenslee door de wijk met warme chocolademelk en kerstkransjes. Dit gaat op 24 december gebeuren.

-Westerbroek
Sinterklaas heeft 3 december de bejaarden van 80 jaar en ouder en ernstig zieken een bezoek gebracht.

- Spoorstraat Kieldiep
Er is in opdracht van Lefier, steekproefsgewijs een legionella onderzoek gedaan in de wijk. De rapportage komt nog.

-Gorecht West
- De wijkvisie is klaar en is ook te downloaden van de site van de gemeente. Zodra de financiën rond zijn krijgen de eerste bewoners de   sloopaanzegging.
- Er komt weer een grof vuil container bij de Nieuw Apostolische kerk. Dit gaat 21 december gebeuren. Vorig jaar was het een groot succes.
- De kopers in het gedeelte van de wijk dat aangepakt gaat worden, hebben zich verenigd, zodat ze straks mee kunnen praten over de omgeving.

5. Commissie Brandveiligheid
Het rapport is klaar en is met de stukken meegestuurd. De commissie is opgeheven, zodra het rapport klaar was. Dhr. Hesseling vertelt in het kort waar het rapport over gaat, de aanleiding, de overleggen, de afspraken en de actiepunten. Dit rapport wordt naar verschillende organisaties gestuurd zoals bijvoorbeeld de VVe´s, de winkeliersverenigingen, flatcommissies, corporaties, gemeente. De reacties komen dan bij de Huurdersraad binnen. Dit is ook het onderwerp van de thema-avond van de flatcommissies.

6. Discussiepunt: Inschrijfgeld
Lefier wil inschrijfgeld gaan vragen aan mensen die zich in laten schrijven voor een woning. De mensen gaan dan jaarlijks een bepaald bedrag betalen omdat ze ingeschreven staan. Lefier krijgt een gezamenlijke internetsite en Hoogezand is de enige die geen inschrijfgeld vraagt.
Daar komt nog bij dat Lefier veel tijd en geld kwijt is aan mensen die wel ingeschreven staan, maar daar vervolgens niets mee doen.
Het AB kan zich hier wel in vinden, mits het bedrag niet te hoog wordt, zo ongeveer 15 euro per jaar. Er is nog wel het punt van de wachtlijsten, deze moeten opgevraagd worden bij Lefier.

7. Rondvraag
- Dhr. Oeseburg: Woningen van Lefier die leeg komen, worden verkocht. Hoe lang mogen deze leeg blijven staan? Dit punt wordt regelmatig besproken met het structureel overleg met Lefier, maar een duidelijk antwoord krijgen we niet. Er moeten harde afspraken gemaakt worden hierover.
- Mw. Ijtsma: Wat volgens de wet vast ligt over de rechten en plichten van huurders/verhuurders over het tuinonderhoud, staat niet in de algemene voorwaarden. Of dit er in gezet kan worden, zodat het voor iedereen duidelijk is. Dit punt moet nog uitgewerkt worden.
- Mw. Vos: Het etentje is bevestigd en mw. Vos zal nog een bevestigingsmail naar de AB leden sturen.
Mw. Vos geeft de voorlopig geplande vergaderdata door en die zijn:
6 februari
2 april
14 mei Algemene Vergadering
2 juli
24 september
26 november
Het AB kan zich hier wel in vinden.

8. Sluiting en vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 6 februari om 19.30 uur.
Dhr. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.