Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 31 oktober 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. Hesseling opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er wordt een punt toegevoegd aan de agenda, dit wordt punt 4a Werkgroep brandveiligheid in complexen.

2. Verslag Huurdersraad d.d. 19-09-2011
- Punt 4 informatie in en uit de wijken: In Margrietpark zijn de losliggende kabels van lantarenpalen in de Narcissenstraat weggewerkt. Het   speelveldje is nu officieel geopend, maar het onkruid staat nog steeds hoog. En in Spoorstraat kieldiep zijn de doeltjes besteld ipv geplaatst.
- Het punt over de wijkagenten die minder tijd krijgen in de wijken (zie vorig verslag) neemt het Platform Sappemeer mee naar het PBO.
- Dit verslag is verder goedgekeurd.

- Verslag structureel overleg Talma d.d. 09-09-2011
- Huurders van Talma hebben al een brief in de bus gekregen over de fusie en de nieuwe naam: Steelande Wonen.
- Het project aan de Pallas gaat alsnog door, ondanks dat er twee bewoners niet mee doen.
  De bewonerscommissie in Woldwijck Oost heeft nog niets gehoord.

3. Binnengekomen en uitgaande post
- 21/09 Is er een brief naar het RvC van Lefier gegaan om opheldering te vragen over de geruchten die het NOL ter ore was gekomen.
  Het NOL heeft te horen gekregen dat er een andere bestuursvorm zal komen. Elk woonbedrijf van Lefier heeft een eigen directeur-bestuurder
  en het RvC wil één directeur-bestuurder over de vier woonbedrijven. De huurdersorganisaties zijn het hier niet mee eens, omdat de lokale   binding en de bestuursvorm de belangrijkste reden was om in te stemmen met de fusie. Het NOL staat lijnrecht tegenover de RvC van Lefier.
- 05/10 Heeft mw. B. Beck ons op de hoogte gebracht over de flatcommissies die er zijn en die er niet meer zijn.
  Mw. B. Beck is sinds kort een contactpersoon tussen de Huurdersraad en de flatcommissies.
- 26/10 Is een uitnodiging binnengekomen van Talma voor het DB om bij het onthullen van het nieuwe naambord aanwezig te zijn,
  aansluitend gaan we samen met de huurdersorganisatie uit Hoogkerk en de Raad van Commissarissen het bezit van de nieuwe
  corporatie bekijken in Hoogezand en Hoogkerk.
- 28/10 Heeft mw. B. Beck ons op de hoogte gebracht over de flatcommissie van Parkstraatflat. Deze bestond nog uit één mevrouw,
  maar zij kan het niet meer doen. Nu is daar dus geen flatcommissie meer.

4. Informatie uit/naar de wijken
- Spoorstraat Kieldiep
De bewonerscommissie heeft een gesprek gehad met een politietrainer en zij mogen een keer een kijkje nemen bij een politietraining,
zodat de bewonerscommissie een beetje een beeld krijgt met wat er in het oude Aletta speelt. Daar zit op het moment ook een afdeling
van de politietraining.

- Margrietpark
De politie heeft een actie gehouden vanwege de jongerenoverlast. Zij hebben een aantal jongeren opgepakt. De overlast is niet over,
maar een stuk minder.

- Boswijk
- De spooktocht in de wijk was een groot succes.
- De bewonerscommissies Margrietpark, Boswijk en het Noorderpark hoeven niet meer mee te betalen aan de Sinterklaasintocht,
  de gemeente betaalt toch mee aan de intocht van Sinterklaas.
- De zandbakken in Sappemeer blijven, maar het verschonen van het zand komt voor de rekening van de bewonerscommissies.

- Anbo
- De dag van de ouderen was een groot succes. Er zijn nog een aantal voorstellen van de organisatie om het nog leuker te maken,
  zoals bijv. de basisscholen erbij te betrekken.
- De Anbo heeft een onderhoud met Mathilde Stam van Kwartier Zorg en Welzijn gehad over de bezuinigingen en over de ouderen.

- Westerbroek
Het haalbaarheidsonderzoek van het Multi Functionele Accommodatie (MFA) moet nog komen en wordt meegenomen in de visie.

- Gorecht West
Eind september heeft de bewonerscommissie een BOR schouw gelopen met het onderzoeksbureau Oranjewoud. Eerst hebben ze de oude vorm van de schouw gelopen en later de nieuwe vorm (BOR) en dat wordt met elkaar vergeleken. De BOR schouw gaat over het algemene plaatje en niet meer over de individuele onderwerpen.

- Woldwijck
- 24 November wordt er een bewonersavond gehouden met als onderwerpen: Hoe gaat het in de wijk 2011, stand van zaken van het   Woldwijckcentrum en de bewoners kunnen hun zegje doen over de wijk om het platform kapstokken te geven voor het wijkbudget in 2012.
- In januari start de cursus vergaderen in Woldwijck voor de vrijwilligers in de wijk.

- DB
- De Huurdersraad wil een oproep op de site en in de wijkkranten zetten voor deelnemers voor een digitaal panel.
- Er staat een nieuwe stelling op de site.

4a. Werkgroep brandveiligheid in complexen
- Twee leden van de werkgroep gaan binnenkort, samen met een medewerker van Talma, in een complex de brandveiligheid bekijken.
- Er is een groot verschil tussen huur- en koopcomplexen wat de handhaving aangaat van de regels van de brandveiligheid.

5. Activiteitenplan en begroting Huurdersraad
- Activiteitenplan
- Dhr. K. Klok is geen vertegenwoordiger van POSO, maar is gewoon ouderenvertegenwoordiger. Zijn vervanger is dhr. W. Hollander.
- In hoofdstuk twee in de eerste alinea moet staan dat de website uitgebreid gaat worden met een oproep voor een digitaal panel.
- Er is nog geen bericht binnen of er wel of geen Tuindag in Oost komt.

- Begroting
- De Huurdersraad wil graag een kwaliteitsmeting laten doen, maar dit is nog niet opgenomen in de begroting of in het activiteitenplan.
  Dit wordt doorgeschoven naar 2013.
- Er ligt een heidedag voor het AB in de planning om het activiteitenplan samen te maken voor 2013. Het AB gaat hiermee akkoord.

6. Stand van zaken Sociaal Statuut
Het PBO heeft een thema avond gehad over het sociaal statuut. de opkomst was gering. Het kopersprotocol is afgewezen door de aanwezigen. Het sociaal statuut is ondertekend door vier partijen, de Huurdersraad, Talma, Lefier en de gemeente. Het PBO heeft niet getekend. Het persbericht gaat 1 november de deur uit.

7. Discussiepunt: Inschrijfgeld
Dit discussiepunt komt de volgende vergadering weer aan de orde ivm tijdsgebrek.

8. Rondvraag
DB: Het etentje staat weer voor de deur en de secretaris doet een aantal voorstellen en twee datums 9 of 16 december. Het AB komt met een ander voorstel: wokken bij Rose Garden en er wordt voor 16 december gekozen. De secretaris gaat dit regelen en stuurt het AB een mail hierover en wil dan ook graag definitief weten hoeveel mensen ermee gaan.

9. Sluiting en vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 12 december om 19.30 uur.
Dhr. Hesseling sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.