Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 19 september 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. Hesseling opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Dhr. van der Sluis is afwezig i.v.m. familieomstandigheden.

2. Verslag Huurdersraad d.d. 11-07-2011
- Punt 4: Margrietpark heeft nog steeds veel overlast van de jeugd. De bijeenkomst die georganiseerd is, was niet voor bewoners maar voor de   jeugd en hun ouders. Jongerenwerk van Kwartier Zorg en Welzijn is niet op komen dagen.

- Punt 7: Het punt werkgroep vormen voor een excursie van Lefier in Hoogezand komt terug op de agenda voor de volgende vergadering.

- Punt 8: In het najaar begint de basiscursus Volkshuisvesting, de andere cursussen zijn niet vol en zijn verschoven naar het voorjaar, dan   hebben we nog tijd om ze vol te krijgen.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 11-07-2011 Dit verslag is doorgenomen, er waren geen op- of aanmerkingen.
  De website om je eigen energielabel te bekijken is www.ep-online.nl

- Verslag Regionaal overleg Huurdersorganisaties d.d. 09-06-2011 Dit verslag is doorgenomen, er waren geen op- of aanmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Er zijn geen bijzonderheden.

4. Informatie uit/naar de wijken
- Boswijk
Vrijdag 30 september is er i.s.m. Margrietpark in ’t Spinnenweb “een dag van de ouderen” georganiseerd.

- Margrietpark
In de Narcissenstraat lagen kabels voor de straatlantarens open en bloot op het voetpad. Het verantwoordelijk bedrijf is er op aan gesproken.
Het speelveldje wordt niet onderhouden en het onkruid staat erg hoog. Het DB neemt dit mee naar het structureel overleg.

- Woldwijck
Na een aantal weken stil gelegen te hebben is er weer begonnen met de bouw van het Woldwijckcentrum.
Excurcie Start Wijkgericht Werken in Foxhol was op 10 september 2011

- Westerbroek
Er is nog niet begonnen met de bouw van de multifunctionele accommodatie, de reden hiervan is onduidelijk.

- Spoorstraat-Kieldiep
Er zijn nieuwe doeltjes op het voetbalveldje geplaatst.
Er is overlast in de buurt, maar de wijkagent is er al opgezet.

Dhr. Viel vraagt zich af of er bewonerscommissies zijn die ook gehoord hebben dat wijkagenten minder tijd in wijken mogen besteden en gedetacheerd worden naar het AOC in Ter Apel? Dit gaat op zeer korte termijn in, maar er is niet bekent voor hoe lang.

Het antwoord hierop is nee, daar heeft nog niemand iets over gehoord.

5. Stand van zaken fusie Talma
Per 1 november is de fusie rond. Er waren nog een aantal punten in het fusiedocument dat nog anders genoteerd moest worden.
Dat is inmiddels gebeurd. De corporaties Talma en Woonstade worden ineen geschoven en wordt één woonbedrijf.
Het hoofdkantoor komt in Hoogkerk en in Hoogezand blijft een dependance dat toegankelijk blijft voor huurders en overlegpartners.
Wij moeten zelf kijken naar de invulling van de beide huurdersrorganisaties.
Er zijn een aantal keuzes waaronder een fusie of een koepel van beide organisaties.

Volgend jaar gaan we naar de samenwerkingsovereenkomst kijken.

6. Stand van zaken Sociaal Statuut
Deel 1 en 2 zijn klaar en het wachten is op deel 3, dat deel moet nog besproken worden in het 5 partijenoverleg.

7. Discussiepunt: Huurcontract en de Algemene Voorwaarden
De vraag vanuit het DB was, lees uw huurcontract en de algemene voorwaarden goed door en vertel ons wat je er van vindt. Zijn er punten dat u gewijzigd, verwijderd of juist toegevoegd zien?
Hier komt uit dat het punt tuinen en met name het onderhoud, de nodige aandacht vraagt.
Maar ook dat de algemene voorwaarden vaak te moeilijk te lezen is en in gewoon makkelijk te lezen en te begrijpen taal geschreven moet worden. Zolang het te moeilijk is, lezen mensen het niet.

En dat er te veel gedoogd wordt, regels zijn er om aan te houden. Door huurders maar ook door verhuurders.

8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

9. Sluiting en vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 31 oktober om 19.30 uur, dan komt het nieuwe activiteitenplan op de agenda.

Dhr. Hesseling sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.