Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 11 juli 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen en met name mw. IJtsma welkom.

Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag Huurdersraad d.d. 11-04-2011
Punt 4: informatie uit en naar de wijken, Margrietpark: Azaleastraat moet Narcissenstraat zijn, Irisboog moet seniorencomplex
Bloemenstaete zijn. Dit is veranderd, verder is het verslag goedgekeurd.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 14-03-2011
Dit verslag is doorgenomen en goedgekeurd. Er is een opmerking geplaatst over de energielabels en de woningen energiezuinig maken.
Er wordt vergeten, met het plaatsen van ketels en isoleren van woningen, om de radiatoren waterzijdig in te regelen.
Dat kan ook een heleboel energie schelen op jaarbasis. Dit kan meegenomen worden naar de corporaties.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 30-05-2011
Dit verslag is doorgenomen, er waren geen op- of aanmerkingen.

- Verslag PBO/HR d.d. 18-05-2011
Dit verslag is doorgenomen, er waren geen op- of aanmerkingen.

- Verslag Algemeen Vergadering Huurdersraad d.d. 31-05-2011
Punt 3: Jaarverslag Huurdersraad 2010: Er is geen melding gemaakt van de opmerking dat Westerbroek niet vertegenwoordigd was.
Verder is dit verslag goedgekeurd.

3. Binnengekomen en uitgaande post
- De werkgroep brandveiligheid in complexen heeft overleg gehad met de brandweer en Woonzorg Nederland en na de vakantie zijn de corporaties Talma en Lefier aan de beurt om over de brandveiligheid en ontruimingsprocedures in complexen te praten.
- Dhr. Moesker heeft officieel zijn zitting in de Huurdersraad opgezegd wegens verhuizing.
- Er is schriftelijk decharge verleent aan de penningmeester door de kascommissie.
- Het traject van de scan over de servicekosten van Lefier wordt uitgelegd aan het AB. Dit traject wordt uitgezet en de scan wordt uitgevoerd door een extern bedrijf.

4. Informatie uit/naar de wijken

- Huurdersraad
Het DB heeft op de vrijwilligersmarkt op 28 mei voor het gemeentehuis gestaan en heeft verscheidene positieve reacties gehad. Het is de bedoeling dat de Huurdersraad zich vaker op deze manier gaat profileren. Op deze manier kan je makkelijker met mensen aan de praat komen en meer mensen bereiken.

- Westerbroek
- De provincie heeft toestemming gegeven voor het Multi Functioneel Accommodatie (MFA), dit mag er komen voor verenigingen zoals, sport, toneel, biljart enz. Dit gebouw wordt nog niet gebouwd, omdat er nog een haalbaarheidsonderzoek loopt. De gemeente, Lefier, de dorpsvereniging en st. dorpshuis zijn nog in overleg. Daar waar het dorpshuis nu staat komen seniorenwoningen.
- Martin Schollema is de nieuwe wijkagent in Westerbroek.

- Gorecht West
In het kader van de wijkvernieuwing is er 25 juni een bijeenkomst geweest voor de bewoners om de planning voor te leggen. Deze bijeenkomst was erg druk bezocht, er waren ongeveer 200 bewoners. Voor vragen van de bewoners n.a.v. 25 juni was er 2 juli weer een bijeenkomst. Er zijn erg veel positieve reacties geweest op deze bijeenkomsten, de onzekerheden zijn weggenomen.

- Anbo -
Dhr. Klok is elke laatste zondag van de maand te beluisteren op radio Compagnie. hij mag zelf onderwerpen aandragen, zolang het wel met ouderen te maken heeft. Zo wil dhr. Klok ook de burgemeester uitnodigen en elke week een wethouder om voor de radio over ouderen te praten. Hij kan het ook een keer over de Huurdersraad en ouderen hebben.
- De dag van de ouderen is 30 september, iedereen kan dan de oudereninstellingen binnen lopen voor informatie. ’T Spinnenweb doet ook mee.

- Margrietpark
- De riolering van de Narcissenstraat en de Asterstraat is klaar, de mensen zijn erg tevreden.
- Volgens Lefier begint de bouw op het braakliggend terrein aan de Dahliastraat in 2012, tot die tijd is daar een speelplaats gerealiseerd.
- Er is veel jeugdoverlast in de wijk, deze groep is dezelfde groep die in Boswijk voor overlast zorgde. De gemeente, politie en het jongerenwerk van Kwartier Zorg en Welzijn gaan een bijeenkomst organiseren voor bewoners en de jeugd dat overlast veroorzaakt, met hun ouders. Het verwachtingspatroon ligt erg laag.
- Alle klachten van de Bloemenstaete zijn opgelost en de bewoners hebben daar ook voor moeten tekenen.
- Het platform in Sappemeer is nu officieel opgericht.
- De excursie van Lefier was leuk en gezellig, met name in Appingedam was het erg interessant.

- Woldwijck
- Het platform is ook op de vrijwilligersmarkt geweest.
- De bouw van het Woldwijckcentrum is gestokt, er is overleg hoe het verder moet.
- 2 Juli was er een open dag van de appartementen aan de Pleiaden, die was druk bezocht.

5. Stand van zaken fusie Talma
Het DB heeft het fusie advies aangeboden aan het bestuur van Talma en Woonstade. Door tijd te kort heeft het DB het advies niet meer terug kunnen koppelen aan het AB en biedt daarvoor haar verontschuldigingen aan. Het fusie advies wordt nog door genomen en besproken, er zijn geen op- of aanmerkingen op.

6. Stand van zaken Sociaal Statuut
Er is inmiddels al 2 keer een 5 partijenoverleg geweest. De eerste twee hoofdstukken zijn klaar. Hoofdstuk 3 is nog in onderhandeling. Het AB is goed op de hoogte gehouden door het DB over dit punt en moet bij hun achterban informeren of de informatie van het PBO ook door is gespeeld naar deze zelfde achterban. Dat horen we nog via de mail.

7. Discussiepunt: Evaluatie HR afgelopen jaar
Vragen vanuit het DB naar het AB zijn:
Vinden jullie dat de Huurdersraad genoeg algemene informatie doorspeelt naar de achterban, dat de bewonerscommissies genoeg op de hoogte gehouden worden van wat er speelt, zo niet wat mist er dan aan informatie, wat verwachten jullie nog van het DB?
De discussie begint en de conclusie hiervan is dat de bewonerscommissies genoeg op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen. De achterban heeft respect voor het DB voor het werk wat er verzet wordt, maar het DB mag wel meer delegeren naar het AB, om zo meer tijd te hebben voor het werk dat er nog ligt en bij komt.
De excursie van Lefier volgend jaar komt waarschijnlijk naar Hoogezand en het AB vind dat het een taak is voor de Huurdersraad om daar in te participeren, misschien is het een idee om een werkgroepje hiervoor op te zetten en laat het AB ook maar met ideeën komen. Dit is een punt voor de volgende AB vergadering, zodat iedereen daar eens over na kan denken en kan overleggen met de achterban.

8. Rondvraag
- De vraag vanuit het Regionaal overleg is of er nog belangstellenden zijn voor de cursussen: Basiscursus Volkshuisvesting, Huurrecht, Lezen van jaarverslagen en begrotingen, Vergaderen, Overlegwet, Europese Regelgeving en de Energielabel in de WWS (Woningwaarderingstelsel). Dhr. Viel geeft zich nog op voor de Basiscursus Volkshuisvesting.
- Dhr. de Rijke vraagt of dit nou de officiële versie van het Sociaal Statuut is. Nee dit nog niet de officiële versie, maar wel de laatste.
Deel 3 wordt nog besproken in het 5 partijen overleg.

9. Sluiting en vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is maandag 19 september om 19.30 uur.

Dhr. Van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.