Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 11 april 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Het jaarverslag van de Huurdersraad wordt nog toegevoegd aan de lijst met verslagen.

2. Verslag Huurdersraad d.d. 07-03-2011
Dit verslag is doorgenomen en goedgekeurd.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 21-02-2011
Dit verslag is doorgenomen, er waren geen op- of aanmerkingen.

- Verslag overleg NOL d.d. 21-02-2011
Dit verslag is doorgenomen, er waren geen op- of aanmerkingen.

- Verslag overleg NOL de Kern d.d. 28-02-2011
Dit verslag is doorgenomen, men is van mening dat het verslag moeilijk te lezen is vanwege de ambtelijke taal.

De vraag was wat de Kern is, dhr. Van der Sluis heeft uitgelegd dat de Kern de bestuurders van alle vestigingen van Lefier is en dat de NOL (Noordelijk Overleg Lefier)daar twee keer per jaar overleg mee heeft. (Bestuurlijk overleg)

- Jaarverslag 2010 Huurdersraad
Dit verslag is doorgenomen en is goedgekeurd door het AB. Wilma heeft het jaarverslag pas afgelopen week klaar gekregen, vandaar dat deze niet mee gestuurd is, maar hier uitgedeeld. De begroting en de jaarrekening zijn ook doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
- Woonbond heeft een brief gestuurd over 25 punten voor schaarstegebieden, zodat de maximale huur omhoog gaat in deze gebieden. Dit probleem speelt zich voornamelijk in het midden en het westen van het land.
- Er was een uitnodiging van de RvC van Talma binnengekomen om samen aan tafel te zitten. Het was een goed en informatief overleg. Onze huurdercommissaris blijft in de raad van commissarissen van Talma na de fusie.
- Dhr. Viel heeft een vraag over het Politiekeurmerk bij Lefier gestuurd. Het gaat om de duur van het keurmerk en hoe het verder gaat wanneer dit keurmerk verloopt, mensen kunnen korting op hun verzekering krijgen zolang dit keurmerk geldig is. Deze vraag is doorgestuurd naar Yvonne en we hebben daar nog geen antwoord op gekregen. Volgens dhr. De Rijke is de geldigheidsduur van dit keurmerk landelijk verlengt van vijf jaar naar tien jaar. Dit moet nog wel even nagekeken worden.
- Dhr. Hesseling, mevr. Vos en mevr. Van der Veen zijn naar de bijeenkomst in Assen geweest, dat over de energielabel in het woningwaarderingsstelsel ging. Mevr. Vos legt uit wat dat inhoudt en dat het gevolgen kan hebben voor de maximaal toegestane huur. Met een laag label kan de huur bevroren worden en met een hoog label verneemt de zittende huurder niets en gaat alleen bij mutatie de huur omhoog. Deze informatie is op kantoor te verkrijgen.
- Er is een brief over een voorstel tot huurverhoging van Lefier gekomen, de huur wordt inflatievolgend verhoogd per 1 juli, dat is 1,3 %.
- De Huurdersraad heeft de vrijwilligers van de enquête die zich opgegeven hebben voor werkgroepen, uitgenodigd om op 21 april te komen.

4. Informatie uit/naar de wijken

Margrietpark
- De nieuwe riolering in de Narcissenstraat ligt erin. - Er zijn twee rapporten bij Lefier ingeleverd door de bewonerscommissie over tocht in de woningen van het seniorencomplex Bloemenstaete. Daar is verder geen terugkoppeling van geweest, noch dat er een antwoord op is gekomen, ondanks het veelvuldig contact tussen de bewonerscommissie en Lefier en deze rapporten. Dit valt onder communicatie en neemt het DB mee met het structureel overleg. Uiteindelijk is de fabrikant geweest en heeft de klachten die hij heeft gekregen behandelt en verholpen, maar dat waren maar tien van de twintig klachten.

Woldwijck
Zaterdag 23 april is weer een Tuindag bij de Vredekerk. Voor de 14e keer wordt deze Tuindag gehouden. We hopen op mooi weer.

Gorecht West
- Zaterdag 23 mei is de dag voor de Zomermanifestatie in Gorecht.
- Donderdagavond gaat de bewonerscommissie werken aan teambuilding in de Vredekerk d.m.v. samen koken.

5. Stand van zaken fusie Talma
- Zaterdag 9 april is er een heidedag geweest en hebben de Huurdersraad en de Huurdersorganisatie van Hoogkerk samen een conceptadvies opgesteld voor de fusie. Er is die dag ook besproken hoe de beide organisaties gaan samenwerken. Er is besloten om in koepelvorm te gaan werken. Er wordt nog besproken hoe dat er precies gaat uitzien.
- Dhr. Munneke was niet erg gelukkig met onze kijk op de presentatie in het laatste verslag van de AB vergadering van 7 maart dit jaar. Hij heeft daarop gereageerd via de mail. Dhr. Van der Sluis heeft dhr. Munneke een brief geschreven met uitleg over onze visie. De conclusie is dat we het niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn, maar dat we er wel over kunnen praten. Onze visie had ook wel wat genuanceerder genoteerd mogen worden.

6. Stand van zaken Sociaal Statuut
Het verslag van de 5 partijenoverleg is besproken. Talma en Lefier zien alleen de Huurdersraad als wettelijke gesprekspartner, maar alle ideeën en suggesties kunnen ingebracht worden en daar wordt serieus naar gekeken. Talma en Lefier gaan om tafel om te kijken of Talma mee gaat doen. Daarna komen de punten waar ze nog niet mee op een lijn zitten aan de orde. De punten die veranderd zijn, worden besproken met de Huurdersraad. Pas als de Huurdersraad de stukken goedgekeurd heeft kunnen de besprekingen verder gaan. Het is de bedoeling dat er een stuk komt voor de hele gemeente, dat is ook de wens van de Huurdersraad.

7. Discussiepunt: Deskundigheid van bewonerscommissies en Huurdersraad
De vraag is of alleen de Huurdersraad van huurderszaken op de hoogte moeten zijn of ook de bewonerscommissies. En moet van de Huurdersraad alleen het DB deskundig zijn of ook het AB?
De conclusie is dat huurderszaken breder gedragen moet worden en dichter bij de bevolking moet staan. Dat bewonerscommissies wel degelijk van de belangrijkste onderwerpen op de hoogte zouden moeten zijn.

8. Rondvraag
Er zijn geen vragen

9. Sluiting en vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is de Algemene Vergadering op dinsdag 31 mei om 19.30 uur.

Dhr. Van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.