Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 7 maart 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- De proefperiode van de notulist is niet voortgezet, de Huurdersraad heeft nu niet de beschikking over een notulist en is op zoek naar een ander.
- Wilma van der Veen (coördinator Huurdersraad) heeft niet genoeg uren. En heeft daarom, samen met het DB, keuzes gemaakt en gekeken waar de prioriteit ligt. Ze zal niet alle vergaderingen meer bijwonen, alleen daar waar nodig is. Daar en tegen zal ze de vergaderingen voorbereiden   en meer diepgang er in brengen.
- De datum van de Algemene Vergadering van 6 april is veranderd in maandag 30 mei en de datum van de AB vergadering van 30 mei is
  veranderd in maandag 11 april, dit i.v.m. tijd te kort om de Algemene Vergadering goed voor te bereiden.

2. Verslag vergadering Huurdersraad d.d. 31-01-2011
Dit verslag is doorgenomen en goedgekeurd.

Verslag structureel overleg Lefier d.d. 17-01-2011
- Er stonden een aantal punten in het verslag die niet helemaal klopten, die zijn veranderd.
- De Huurdersraad heeft meer subsisie gevraagd voor uitbreiding van Wilma haar uren en Lefier is daar gedeeltelijk in mee gegaan.
- De klachten over moeizame overdracht van goederen bij verhuizing zouden besproken worden met het structureel overleg, daar is het DB niet   aan toegekomen vanwege de overvolle agenda. Dit kunnen we ook schriftelijk naar Lefier doen en het punt mutatiebeleid, waar dit onder valt,   staat als te bespreken onderwerp op de agenda.

Verslag structureel overleg Talma d.d. 18-02-2011
- De reden waarom Beno Munneke het sociaal statuut afkeurde is het feit dat het niet voorgesteld is om opnieuw naar het stuk te kijken,
  maar dat het gewoon gedaan is.
- De Huurdersraad heeft overleg gehad met Jan Hendrik Jansen (wijkvernieuwing Gorecht West) en Ramon Hoogeveen (Gemeente HS).
  Er was sprake dat het sociaal statuut herschreven zou worden, maar dat is niet de bedoeling. Er kunnen stukken toegevoegd worden, maar
  het stuk zelf wordt niet herschreven. Er zijn afspraken gemaakt. De Huurdersraad gaat met het PBO om tafel om een aantal dingen helder
  te krijgen. Het AB vind ook dat het stuk niet herschreven moet worden, we houden voet bij stuk.

3. Binnengekomen en uitgaande post
- Talma heeft de prestatieafspraken naar de Huurdersraad gestuurd, ze liggen ter inzage op kantoor. Voor belangstellenden kan het ook digitaal   opgestuurd worden. Mevr. Voorma en dhr. Viel hebben daar wel belangstelling voor.
- Voor de vermelding van de gemeentegids zijn er nog een aantal veranderingen dat doorgegeven moeten worden, zoals het spreekuur dat van   maandagmiddag naar dinsdagmiddag gaat en dat we inmiddels mobiel bereikbaar zijn, het nummer is 0652600665. Deze informatie moet
  ook naar de wijkkranten gestuurd worden.
- Het dagelijks bestuur is met een nieuwe folder bezig, maar is nog niet helemaal klaar.
- Er is in mei een vrijwilligersmarkt van Kwartier Zorg en Welzijn, de Huurdersraad gaat daar ook met een kraam staan.

4. Informatie uit/naar de wijken

Dhr. Klok:
- Zaterdag 5 maart heeft de Anbo zijn 60 jarig jubileum gevierd in de Kern door middel van een tentoonstelling. De wethouder en de kinderen
  van de basisschool de Schakel hebben de tentoonstelling geopend. De Anbo is de eerste ouderenorganisatie die dit met basisschool kinderen   heeft gedaan. Op de receptie zijn verscheidene sprekers geweest, waaronder ook Henk van der Meer. De directeur van Lefier heeft de
  Anbo uitgenodigd om in gesprek te gaan met Lefier over ouderenhuisvesting. Na de receptie was er een groot feest.

Margrietpark
- Volgend jaar gaat Lefier bouwen op het stuk braakliggend terrein aan de Narcissenstraat. De bouwplannen liggen er.
- Er komt een speelveldje aan de Resedastraat.

Boswijk
- Boswijk organiseert, samen met Margrietpark, in mei een veiligheidsdag, dan worden mensen op hun snelheid gewezen.
- De wijkkrant is klaar. - Platform Sappemeer is in gesprek geweest met Mathilde Stam van Kwartier Zorg en Welzijn over de bezuinigingen.   Mathilde heeft aangegeven dat deze bezuinigingen vooral in Sappemeer te voelen is. Ouderen- en jongerenwerk verdwijnt waarschijnlijk.
  Er is een brief gestuurd naar de gemeenteraad, waar deze zorgen in vermeld staan. 10 Maart is er een gesprek met wethouder Stäbler
  over dit onderwerp. Sappemeer gaat de krachten bundelen! - Het wijkplatform bestaat uit de bewonerscommissie Vosholen, de   bewonerscommissie Compagniesterpark, bewonerscommissie Margrietpark, bewonerscommissie Boswijk, buurtvereniging Voorwaarts
  en de winkeliersvereniging.
- 2 April is de opening van de fontein in de vijver bij de Theo Thijssenschool.
- De tuinen aan de Scheepstimmerman zijn door Lefier opgeknapt.

Gorecht
- 28 Februari is een bewonersavond voor huiseigenaren over het kopersprotocol.

5. Stand van zaken fusie Talma
Beno heeft een presentatie gegeven over de fusie. De presentatie was niet positief en erg op het financiële gericht. Het woord huurder is niet genoemd.

6. Discussiepunt: Deskundigheid van de bewonerscommissies en de Huurdersraad
Dit punt is doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. tijdsbestek.

7. Rondvraag
- Dhr. de Rijke: Is de thema-avond voor de flatcommissies van 27 april, voor alle flatcommissies?
Ja deze thema-avond is voor alle flatcommissies, heeft iemand nog ideeën?
Het idee wordt geopperd om het over scootmobiels en rolators te hebben.

8.Sluiting.
Dhr. van der Sluis sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.