Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 31 januari 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.

- De Anbo viert op 05-03-2011 haar 60-jarig bestaan en de Huurdersraad wordt ook uitgenodigd.
- Dat mevr. Laning opnieuw afvaardigde van Spoorstraat-Kieldiep naar de Huurdersraad is, moet nog officieel bevestigd worden.

2. Verslag vergadering AB Huurdersraad d.d. 06-12-2010
- Punt 4: POSO moet ouderenraad zijn.
- Punt 6: Dhr. Klok: Lefier bepaald waar het schuurtje geplaatst wordt aan de Goeman Borgesiusstraat 2 en niet de gemeente.
- Punt 7: Er staat “te noteren in de agenda” moet zijn “voorstel vergaderdata”.

Verslag vergadering Overleg Huurdersraad Lefier d.d. 15-11-2010
Dit verslag is doorgenomen en er waren geen vragen en of opmerkingen.

Verslag Noordelijk Overleg Lefier d.d. 24-11-2010
Dit verslag is doorgenomen en er waren geen vragen en of opmerkingen.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Mevr. Voorma had zich opgegeven voor de cursus de overlegwet in Groningen, maar heeft geen bevestiging gekregen en
is daarom ook niet geweest.

4. Informatie uit/naar de wijken
Sterrenflat:
- Het contact met Woonzorg blijft een probleem. Woonzorg heeft intussen een mediator benoemd , Geert Bartels, om te bemiddelen tussen de   geschillen. De huurdersraad wil graag in contact komen met Woonzorg maar deze werkt nog tegen.
- Inmiddels heeft de Flatcommissie ook geen contact meer met de VvE, wegens meningverschillen.
- Er hebben zich twee cursisten opgegeven voor de cursus Huurders en Eigenaren bij het Huurdersplatform Groningen.

Boswijk:
- De Tuindag Oost gaat niet door wegens te weinig beschikbare vrijwilligers.
- In het kader van het wijkontwikkelingsplan wordt op 24 maart een bewonersavond gehouden over verfraaiing van de wijk en verkeersveiligheid.   Daar valt ook onder dat de scheepstimmerman momenteel opnieuw bestraat wordt. En er zal medio april een fontein geplaatst worden in de   vijver bij de Theo Thijssenschool.
- Op 1 juni zal er voor de 6e keer een straatspeeldag georganiseerd worden, dit jaar i.s.m. de Vosholen.

Gorecht-West:
- Op 8 februari is er een evaluatie van Oud en Nieuw met alle bewonerscommissies, gemeente, politie en brandweer.
- Alle deelnemers van de snelkooksessies hebben een certificaat gekregen voor hun deelname aan de wijkvernieuwing.
- Het Gorecht West team gaat deur aan deur gesprekken voeren met bewoners.
- Er ligt nu ook een concept statuut voor huiseigenaren klaar.
- Voor oud en nieuw heeft Gorecht West twee dagen een containeractie gehouden voor grof vuil. Er zijn maar liefst in totaal 12 containers   gehaald en ondanks dat lag er met oud en nieuw nog genoeg bij de weg dat in brand ging.

Dhr. Klok:
- De Anbo viert 5 maart hun 60 jarig jubileum en in het kader daarvan zal er een tentoonstelling in de kern te zien zijn dat de zesde zintuig heet.   Daar zal ook een fotosessie te zien zijn met foto’s over bouwen en wonen vanaf het jaar 1900 t/m 2000.
  En de kinderen van basisschool De Schakel gaan een opstel schrijven over hoe zij tegen mensen aankijken van 65 jaar en ouder.
- Op de ouderenavond van Poso in het Woldwijckcentrum viel tegen, er was maar een magere opkomst.

Spoorstraat Kieldiep-Martenshoek:
- Er is een brief gestuurd naar Lefier omtrent de verloedering van de Anna Blamahof. Deze flats staan er nog maar 14 jaar.
  Men kan geen contact opnemen met de buurtconciërge aldaar.
- De sportochtend welke gehouden werd in samenwerking met De Hoeksteen en De Schakel is goed verlopen en voor herhaling vatbaar.
- Spoorstraat Kieldiep is bezig met het opzetten van hun eigen web-site.
- De Multi culturele avond was een succes.

Platform Woldwijck:
- Er wordt gebouwd op de parkeerplaatsen van de voormalige C1000.

5. Begroting/activiteitenplan
- De begroting wordt herschreven.

Het activiteitenplan wordt bekeken en er staan een aantal dingen in die aangepast moeten worden:
- De Melkwegflat moet Sterrenflat zijn.
- De datum van de Tuindag klopt niet, dat moet 23 april zijn i.p.v. 24 April.

- PBO wil een informatieavond houden voor alle bewonersorganisaties, over het sociaal statuut.

6. Discussiepunt: Huurgrens sociale huurwoning
Er is een grote groep van de bevolking welke straks en geen woning kunnen kopen vanwege de strengere eisen van de hypotheekverstrekkers, en gezien hun inkomen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Hoe staat het met mensen die vanwege een verbouwing/sloop hun huurwoning moeten verlaten en die net boven die grens uitkomen. Kunnen zij wel weer terug naar een sociale huurwoning?
Men is het er over eens dat dit een slecht plan is van het kabinet.

7. Rondvraag
Mevr. Voorma: Er schijnen wat problemen te zijn met eventuele overname van goederen als men de huurwoning verlaat. Er worden geen nieuwe huurders gestuurd om te kijken wat er overgenomen kan worden. Wat als men goederen ter overname heeft en er zijn nog geen nieuwe huurders. Hoe dan te handelen? Men zal er een agendapunt van gaan maken bij het structureel overleg.

7.Sluiting.
De vergadering is om 21.30 uur afgesloten. De volgende vergadering is op 07-03-2011.