Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 6 december 2010

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dhr. Klok komt later.
Er is een nieuwe notulist, haar naam is Jeanette Kuipers. Er wordt een extra punt op de agenda toegevoegd, punt 3a sociaal statuut.

2. Verslag vergadering AB Huurdersraad d.d. 25-10-2010
- De website is nog niet geactualiseerd, omdat alle gegevens nog niet binnen zijn.
- Margrietpark heeft nog niets gehoord over de verkeersbeperkende maatregelen in de Azaleastraat.
- Spoorstraat- Kieldiep moet zelf maar uitzoeken hoe het probleem van het parkeren van de scootmobielen opgelost moeten worden.

- Verslag structureel overleg Lefier d.d. 04-10-2010
Het gezamenlijk optrekken met de energiebus is doorgeschoven naar volgend jaar.

-Verslag structureel overleg PBO d.d. 17-11-2010
Punt 4: Wim heeft een voorbeeld van slecht onderhouden brandgangen/achterpaden. Boswijk is met Lefier en gemeente bezig geweest, en ze zijn nog bezig, met de probleem brandgangen op te knappen, maar dat is niet structureel. De Huurdersraad zou graag de adressen willen hebben van problemen met de brandgangen en achterpaden op verzoek van Talma.
Punt 5: Daar wordt genoemd over de verhuiskosten die mensen krijgen wanneer ze van wisselwoning naar uiteindelijke woning gaan, dat moet zijn van sloopwoning naar wisselwoning.

- Verslag structureel overleg Talma d.d. 26-11-2010
Dhr. Viel wil graag weten wie Woonstade is, dat is een corporatie in Hoogkerk waar Talma mee gaat Fuseren.
Deze corporatie is ongeveer net zo groot als Talma.
Punt 4: De bezwaarprocedure gaat over het pand van de Lidl.
De woningen die aan de Keyserstraat niet meer gebouwd worden zouden koopwoningen zijn.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Huurders van Stienstra hebben een brief van de Huurdersraad gekregen, om de klachten te Inventariseren. De klachten die tot nu toe zijn binnengekomen vallen erg mee. De Huurdersraad Gaat nog in gesprek met de bewonerscommissie Woldwijck West, waar de meeste huizen van Stienstra staan.

3a. Sociaal statuut
Van deel 1, Wijkvernieuwing worden principieel de verhuiskosten voor sloopwoning naar wisselwoning niet verhoogd naar € 650,-, maar blijven op € 547,-, omdat ze geen verschil met andere gemeenten waar Lefier zit willen hebben. Wel wil Lefier meer nadruk leggen op hulp met verhuizen, daar werken ze in Stadskanaal al langer mee en is daar een groot succes. Deel 1 is nu rond, mits iedereen met dit punt akkoord gaat.

Deel 2, Collectieve woningverbetering wordt nu punt voor punt besproken in het AB en wanneer dit stuk is besproken in het MT van Lefier en alles akkoord bevonden is, gaat het hele pakket, deel 1 en 2, in een keer naar de gemeente en Talma. Participatieregelement moet veranderd worden in samenwerkingsovereenkomst. 2.2 Het is voor veel mensen onduidelijk wat onder planmatig onderhoud valt en wat onder comfortverbetering valt, er wordt voorgesteld om een lijstje als aanhangsel bij het statuut te voegen.
3.10, Het afhandelen van schade aan de inboedel van de huurder tijdens werkzaamheden van verhuurder, duurt te lang. Misschien is dit een standaard periode, daar wordt naar geïnformeerd.
4.1, Er zijn veel zelfaangebrachte voorzieningen die niet op schrift staan, maar mondeling zijn afgesproken. Dit punt moet veranderd worden van alleen schriftelijk, naar schriftelijk of mondelijk.
5.1, Het woord “eventuele” moet veranderd worden in “alle betrokken partijen”.
6.3, “In uitzonderlijke gevallen” moet eruit.
7, “Uitzonderlijke” moet eruit, bijzondere en uitzonderlijke komt op hetzelfde neer. Het AB heeft dit gedeelte goedgekeurd en kan dit bespreken met de achterban en die kan altijd nog reageren op dit stuk, maar ondertussen wordt dit gedeelte alvast wel met de MT van Lefier besproken.

4. Informatie uit/naar de wijken
- Poso heeft een gesprek met de gemeente gehad, maar ook met Kwartier Zorg en Welzijn. Ze hebben ook een uitnodiging voor een excursie   gekregen van Lefier om een bezoek te brengen aan levensbestendige woningen in Stadskanaal.
- Boswijk heeft een Sinterklaasfeest gehad en was wederom een groot succes, met een opkomst van 30 kinderen.
- De hal van de Zonneflat is leeg gehaald door Woonzorg Nederland op last van de brandweer, wordt beweerd. De huurdersraad krijgt het nummer   van de heer Bartels (Woonzorg Nederland), daar zorgt dhr. Moesker voor. Dhr. Bartels wil wel in gesprek met de Huurdersraad. De periode voor   de afrekening van de stookkosten loopt van mei tot mei, maar niemand heeft nog een afrekening gezien.
- De bejaardenwoningen in Gorecht West zijn gesloopt. Wethouder Stäbler is op de vergadering van de bewonerscommissie geweest om zijn visie   op de wijkvernieuwing te geven. Het zorgteam van Gorecht West en het tijdspad is opgezet door Nel Kruid. Dit team bestaat uit 3 personen,   van o.a. Kwartier en Noordermaat, en een manager. Zij gaan bij mensen op bezoek, vooral daar waar de woningen gesloopt worden, om met de   mensen in gesprek te gaan.
- De scholen de Schakel en de Hoeksteen gaan samen met de bewonerscommissie een sportmorgen organiseren, uitgevoerd door studenten van   het Alfa College.

5. Begroting/activiteitenplan
De begroting is klaar en ingediend bij de corporaties. Het activiteitenplan is nog niet klaar, maar wordt deze week nog klaar gemaakt en na gestuurd, zodat iedereen daar via de mail of telefonisch op kan reageren. Een punt voor in het activiteitenplan extra is het meer betrekken van het AB d.m.v. de notulen van de DB vergaderingen rond te sturen en discussiepunten aan te brengen in de AB vergaderingen.

6. Rondvraag.
- Dhr. Klok: Aan de Goeman Borgesiusstraat 2 is een discussie gaande tussen Lefier en gemeente over het plaatsen van een schuurtje.
- Dhr. Viel: Wordt er nog iets gedaan met de mensen van de bewonersavonden. De mensen hebben een brief gekregen van de Huurdersraad dat   er in het nieuwe jaar een vervolg komt.
- Mevr. Laning: De mensen in de wijk kunnen hun grof vuil een keer extra aanbieden voor oude en nieuw.

7.Sluiting.
Dhr. Van der Sluis sluit de vergadering rond 21.30 uur en wenst iedereen wel thuis. De volgende vergadering zal zijn op 31 januari 2011.