Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 25 oktober 2010

1. Opening en mededelingen
Dhr. van der Sluis opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
- Spoorstraat-Kieldiep: er komt een computercursus voor ouderen. Spokie raakt de ondersteuning van Kwartier Welijn en Zorg per
  1 januari 2011 kwijt. Er komt een gesprek met mevrouw Stam.
- Gorecht-West: er komt regelmatig contact met wethouder Stäbler over de stand van zaken w.b. de wijkvernieuwing.
  De eerste afspraken zijn gemaakt.

2. Verslag vergadering Huurdersraad d.d. 20-09-2010
- Blz 1: de Huurdersraad heeft niets vernomen over contact met Woonzorg via de heren Moesker en de Rijke.
- Margrietpark: Lefier is bezig het braakliggend terrein aan te pakken.
- Boswijk: de overlast bij de voetbalkooi wordt niet minder.

Verslag regionaal overleg huurdersorganisaties d.d. 14-10-2010
- De cursussen zijn weer onder de aandacht gebracht. Ze zijn nog niet volgeboekt.

Verslag NOL d.d. 27-09-2010
- Aletta Jacobs is snel aan het verpauperen

Verslag structureel overleg Lefier d.d. 30-08-2010
- Verslag is op de vergadering uitgedeeld om thuis door te nemen. Gewezen wordt op de uitleg van mevr. Berntsen over het toewijzingsbeleid.

3. Binnengekomen en uitgaande post
- Website: Dhr Viel heeft de linken geactualiseerd. Waarvoor dank. Ze worden nog digitaal aangeleverd.
- Verslag structureel overleg met Lefier d.d. 30-08-10 is per abuis niet op de agenda gezet. Ze zijn uitgereikt om door te lezen.
  Uitlag over het plaatsingsbeleid is onder de aandacht gebracht.
- Stienstra: huurders zijn onwetend over onderhoud. Lefier geeft na 3 keer vragen geen informatie over afspraken die zijn gemaakt
  bij de verkoop. De HR gaat nu zelf op onderzoek uit.
- Talma; sociale leidraad: ondanks dat men de oude nog goed vond, wil men toch de nieuwe lezen en evt. ondertekenen.

4. Informatie uit/naar de wijken
- Margrietpark: in de Azaleastraat komen verkeersbeperkende maatregelen.
- Spoorstraat-Kieldiep: steeds meer bewoners van de complexen komen in het bezit van scootmobielen, waardoor er moeilijkheden
  zijn met het parkeren.
- De bc Boswijk hebben een luchtballonvaart gemaakt.
- In Gorecht-West zijn de snelkooksessies begonnen. De eerste keer waren er veel kopers, maar weinig huurders. Men vraagt zich af hoe je
  een goede afspiegeling van de wijk bij de bijeenkomsten krijgt.
- Anbo: er is een bijeenkomst geweest met wethouder Copal, verschillende onderwerpen zijn aan de orde gekomen, o.a. de sluiting
  van de bibliotheek in Sappemeer en het strooibeleid in de winter. De aanleiding voor het onderhoud was dat ouderen niet gehoord
  worden in het akkoord.

5. Nieuwe vrijwilligers bewonersavonden.
In totaal zijn er 20 mensen op de bewonersavonden geweest. Zij hebben uitleg gekregen over de organisatie en taken van zowel de Huurdersraad als de bewonerscommissies. De Huurdersraad heeft vooral behoefte aan mensen die mee willen doen in een werkgroep aan kortdurende, specifieke onderwerpen. Er kwam naar voren dat vooral de leefbaarheid in de complexen te wensen overlaat.
Verschillende mensen hebben ook aangegeven belangstelling te hebben voor de bewonerscommissies. Ook een groep die er over nadenkt of het wel iets voor hen is. Daarop de vraag aan de bc’s of en waar zij behoefte aan hebben.
Bc Margrietpark gaf aan dat zij al uit 7 mensen bestaan en bang zijn dat nieuwe leden zich opgegeven uit persoonlijk belang. De HR zal daar op toezien en in dat geval niet koppelen. Boswijk kan wel wat hulp gebruiken en dan vooral voor de activiteiten.
Omdat het eind van het jaar nadert heeft de HR besloten begin van het nieuwe jaar verder te gaan met de aspirant-vrijwilligers.

6. Stand van zaken vernieuwde Sociale Leidraad.
Het concept van het nieuwe Sociaal Statuut is in samenwerking met Lefier op basis van de oude sociale leidraad en het statuut van Lefier in Stadskanaal tot stand gekomen. Het bestaat uit 2 delen: de wijkvernieuwing (sloop) en de renovatie. Deel 1 is zo goed als klaar.
Er is gediscussieerd over de uitbetaling van de verhuiskostenvergoeding. Voorgesteld wordt dat 80% bij het opzeggen van de oude of wisselwoning uitbetaald en 20% bij het inleveren van de sleutels van de oude/wissel woning. Een overlegpunt voor de HR met Lefier is de vergoeding voor de wisselwoning, De HR ziet dit graag verhoogd naar €1000, =, dit naar aanleiding van een inventarisatie van de kosten voor een verhuizing. Het concept zal zo spoedig mogelijk naar de leden van het ab gestuurd worden om te bespreken met de achterban.
Op 18 november is er een extra ab-vergadering over het statuut.

7.Etentje.
Afgesproken is dat ons jaarlijks etentje bij de Leine plaats gaat vinden.
Datum: 10 december. Tijd: 18.00 uur.

8. Rondvraag.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

9.Sluiting en vaststelling datum volgende vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur en de volgende vergadering is 06-12-2010.