Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 20 september 2010

1. Opening en mededelingen
Dhr. van der Sluis opent om 19.40 uur de vergadering en heet iedereen welkom, met name dhr. Viel. Dhr. Viel is de nieuwe afgevaardigde van de bewonerscommissie Margrietpark en vertelt iets over zichzelf.

Verder geen mededelingen.

2. Verslag vergadering Huurdersraad d.d. 07-06-2010
Dhr. Moesker en dhr. de Rijke hebben alle twee op 19 okt. overleg met de servicemanager van Woonzorg Nederland, elk voor zijn eigen complex. Beide heren gaan in dat overleg aangeven dat de Huurdersraad graag contact wil met Woonzorg.
- Kartonfestival is goed bezocht, het was een succes. Evaluatie volgt. In de notulen staat dat Eskaboard het kartonfestival organiseert, dat is niet   het geval. Eskaboard heeft het Kartonfestival gesponsord.
- Huurdersraad heeft inmiddels een nieuw kopieerapparaat aangeschaft.
- Jan Sagel is gestopt met de Tuindag Oost en in Sappemeer is niemand die de kar kan en wil trekken, vanwege te weinig mankracht en   tijdgebrek van de bestuursleden. Zo als het nu lijkt is er volgend jaar geen Tuindag Oost meer en het idee om een gezamenlijke Tuindag te   houden is dan ook geen optie, ook omdat het wijkidee dan weg is. West gaat het dit jaar toch weer proberen en gaat, wat de containers   aangaat, hun ideeën op papier zetten.

N.a.v. de actiepuntenlijst:
- Er wordt aan een afspraak met Woonzorg Nederland gewerkt.
- De afgevaardigde van Margrietpark is inmiddels gerealiseerd en dus ook aanwezig.
- Er is niets gehoord van de bewonerscommissies of ze belang bij nieuwe vrijwilligers hebben, maar waarschijnlijk zijn er vrijwilligers van de   bewonersavonden, die graag in een bewonerscommissie willen zitten.

Verslag structureel overleg Talma d.d. 02-07-2010
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.

Verslag structureel overleg Lefier d.d. 05-07-2010
- Wilma van der Veen gaat samen met Liza Meindertsma een tijdpad uitzetten en samen met haar aan de slag met het Sociaal Statuut.
- Wilma van der Veen en Klaas van der Sluis leggen uit wat huurharmonisatie is en waarom de Huurdersraad geen problemen heeft met de 64%   van de maximaal redelijke huurprijs waar Lefier heen wil. Het wordt dan gelijk getrokken met de vestiging Stadskanaal. Er zijn corporaties,   met name in het westen van het land, die op 95 tot 100% van de maximaal redelijke huurprijs zitten. Woonzorg zit ook op ongeveer 95%.
- Er ligt een voorstel van de Woonbond om, bovenop de toegestane huurverhoging, 1% extra te doen, mits de hypotheekrente ook aangepast   wordt. Maar zolang het nog niet rond is met de regering, is dat nog onzeker.
- De huurdersraad is geïnformeerd over de verkoop van woningen, zowel van Lefier als van Talma. De Huurdersraad heeft daar aangegeven dat   wel naar de voorraad van betaalbare woningen moet worden gekeken. Er zijn al bepaalde wijken waar bijna geen betaalbare en of passende   huurwoningen meer zijn.
- Er is geen sprake van kortingen bij het kopen van de huurwoning van Lefier door de zittende huurder, zoals er in het verleden wel was.
- Het overleg met Lefier is veel intensiever dan toen het structureel overleg nog samen ging met Talma. De Huurdersraad vind het wel prettig dat   het structureel overleg met de corporaties gescheiden is.

Verslag Regionaal overleg huurdersorganisaties d.d. 10-06-2010
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag. Dhr. Viel vraagt om welke huurdersorganisaties het gaat, het gaat o.a. om Slochteren, Bedum, Winsum, Stadskanaal, Uithuizen, Loppersum, De Marne/ De Terpen, Ten Post, Baflo. Er wordt uitgelegd dat het een uitwisseling van informatie is en dat we leren van elkaars ervaringen. Er wordt gevraagd hoe het met de cursussen staat. Daar wordt bij het eerstvolgende overleg naar gevraagd.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Onderhoud woningen Lefier Gorecht West: Er komt een apart onderhoudsteam voor Gorecht West, om de woningen die gerenoveerd worden te onderhouden en de woningen die gesloopt worden, wordt alleen het nodige gedaan wat onderhoud aan gaat. - Informatie renovatie Foxhol Lefier: Er worden 2 straten in Foxhol gerenoveerd. De Huurdersraad is om een mening gevraagd en deze heeft een aantal dingen geadviseerd. Deze punten heeft Lefier allemaal overgenomen. Volgens Lefier gaan door deze renovatie de energiekosten van de bewoners flink omlaag.
Lefier heeft het over een besparing van tot ongeveer € 125,- per maand. Dit verschil is wel erg groot. Er lag een voorstel om de energiebus te regelen voor Foxhol, maar dat is te kort dag, dat lukt niet meer. De Woonbond kan ook uitrekenen hoe veel de bewoners gaan besparen.
Wilma heeft alle informatie voor de vakantie doorgestuurd naar Lefier, maar daar heeft ze niks meer van gehoord.

Dhr. Moesker vindt het hele idee van de energiebus goed en bedenkt dat het misschien ook wel wat voor zijn complex is. Alleen daar zijn ze al bezig met energiemaatregelen en het is de vraag of Woonzorg voor de kosten van de bus op wil draaien. Dhr. Moesker neemt dit mee naar het overleg.

4. Informatie uit/naar de wijken
POSO:
Dhr. Klok heeft een gesprek met mevr. Stam, directeur van Kwartier Zorg en Welzijn, gehad over de bezuinigingen die eraan zitten te komen, maar er wordt zo weinig mogelijk op ouderen bezuinigd. 25 November heeft dhr. Klok een gesprek met de burgemeester over vrijwilligers en veiligheid van ouderen. De Huurdersraad krijgt deze verslagen.

Sterreflat:
Er zijn nieuwe lampen geplaatst in de Sterreflat, zonder overleg met de bewoners. Dhr. de Rijke heeft contact gehad met Silvo Gaastra.

Gorecht West:
De aftrap van de wijkvernieuwing van Gorecht West was een groot succes. Er zijn geen negatieve reacties geweest en de onzekerheid van de bewoners is grotendeels weggenomen. De plannen zijn dat er wordt begonnen in de Schaepmanstraat met renovatie en dat de rode bakstenen woningen eraf gaan, omdat renovatie daar te duur zou zijn. Het tijdpad is bekent. De bewoners mogen mee praten over de plannen d.m.v. 3 bewonersavonden, waarvan er 1 avond voor huiseigenaren wordt georganiseerd. Er komt ook een ideeënbus. Op 27 september komt er een avond voor bewoners om de sociale leidraad uit te leggen.

Donkere Curtiusstraat:
Woonzorg verhaalt de kosten van leegstaande woningen op de bewoners van dat zelfde complex. Wilma gaat nakijken of dat wel rechtsgeldig is. In 2 maanden tijd heeft dhr. Moesker 2 keer verhoging van de servicekosten gekregen, hij kan naar Wilma toegaan om dat na te kijken. Bij de Zonneflat is een parkeerprobleem, omdat er een mevrouw is die de auto gewoon ergens parkeert waar het niet mag. Dhr. Moesker kan contact met de wijkagent Martin Schollema opnemen.

Boswijk:
De burgemeester heeft toegezegd dat de voetbalkooi zou verdwijnen, maar nu blijft het toch staan en krijgt de jeugd een tweede kans met dank aan dhr. Stäbler. Er komt een fontein in de vijver bij de Theo Thijssenschool. Ze willen ook graag een kunstwerk plaatsen in de wijk, maar ze worden tegengewerkt door de gemeente. De schouwsloten worden schoongemaakt. Groot onderhoud aan het wegdek van de Scheepstimmerman gaat binnenkort beginnen.

Margrietpark:
Er is een stuk braakliggend terrein met veel onkruid. Er is Lefier gevraagd wat daar mee gebeurt, maar die weten het niet en vervolgens gebeurt er niets. De Huurdersraad vraagt naar het beleid hieromtrent in het overleg met Lefier. De Narcissenstraat heeft een erg slecht wegdek, maar de gemeente doet er voorlopig niets aan, niet eerder dan dat de nieuwbouw klaar is. Er is schouw gelopen en het is opgevallen dat de bewoners het niet meer zo nauw nemen met de omgeving in de wijk.

Woldwijck:
Talma heeft een bewonersavond gehouden voor de bewoners van Pallas voor de omgevingsverbetering. Van de 12 woningen waren er maar 4 bewoners op komen dagen. In het begin van de avond waren de bewoners niet positief, maar dat is in de loop van de avond bijgedraaid. Woldwijck Oost heeft een nieuw lid erbij gekregen, waardoor het werk wat meer verdeeld kan worden.

5. Bewonersavonden van de Huurdersraad.
Op de eerste avond waren 10 aspirant vrijwilligers aanwezig, op de tweede avond waren er 3 en voor de derde avond, komende donderdag, staan er 12 mensen op papier. Als je kijkt naar de uitslag van de enquête is dit een magere opkomst. Er wordt op deze avonden geïnventariseerd wat de mensen willen en kunnen. Er was vraag naar een blokschema, om de structuur te verduidelijken, die is gemaakt.

6. Rondvraag.
- Wilma stuurt de persberichten van de Woonbond door naar de bewonerscommissies.
- Dhr. Viel vraagt of er nog extra taken zijn voor het AB, bijv. werkgroepjes. De taak van het AB is om alle informatie wat
voor de Huurdersraad van belang is mee te nemen naar de vergadering, maar er zijn nog geen werkgroepen voor bepaalde onderwerpen.
Dat is in de toekomst wel de bedoeling.

7.Sluiting.
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur en de volgende vergadering is 25 oktober 2010.