Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 7 juni 2010

1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. De heer de Leeuw deelt mede dat afgelopen woensdag het miljoen is toegewezen voor herstructurering van Gorecht-West. Gorecht-West staat nog op de nominatie voor een bonus. Vanuit de Huurdersraad komt er toezicht op de besteding van het miljoen. Het inschakelen van buurtambassadeurs gebeurt niet.
Er is misschien een afgevaardigde voor het Margrietpark. Dit is nog niet officieel. Mevrouw van der Veen belt mevrouw Addens hierover.

2. Verslag vergadering Huurdersraad d.d. 26-04-2010
Mevrouw Voorma zegt dat de mensen met klachten dit niet officieel wilden melden. Het sturen van de notulen naar de Huurdersraad is niet noodzakelijk, want mevrouw Voorma geeft alles wel door. De naam Elias moet veranderd worden in Elias Wittenberg (van Lefier).
Mevrouw Vos komt terug op het interview dat zij heeft gegeven in het blad van Lefier.
Jan Sagel stopt met de organisatie van Tuindag-Oost. Men kan de mensen die zich aan hebben gemeld voor vrijwilligerswerk misschien vragen voor diverse werkzaamheden omtrent de Tuindagen. Bij de evaluatie is de heer Sagel aanwezig. De heer Meertens heeft zich afgemeld.
Het is wenselijk dat er voor de vakantie een evaluatie komt met de gemeente en de corporaties.

N.a.v. actiepuntenlijst:
Er is een brief op de mail gezet en naar de Huurdersraad gestuurd voor een gesprek met Woonzorg. Deze brief is nog niet verstuurd. Kan de heer de Rijke rol spelen in het contact met Woonzorg? Hierna wordt het verslag vastgesteld en ondertekend.

Verslag structureel overleg Talma ( 29-04-2010)
Woningstichting Talma is van plan een persoon aan te nemen die de communicatie doorneemt en verbetert. In 2011 is er een nieuwe manier van afschrijven in de begroting(landelijk verplicht)

Verslag Noordelijk overleg Lefier
De heer Hesseling vertelt over de excursie op 4 juni jongstleden naar het Nooterhof in Zwolle. Dit is een educatief centrum dat gebruik maakt van zonnepanelen en energie opwekt.Er is een mooi park met een speeltuin.
Het programma werd te snel afgehandeld en dit moet in de toekomst anders.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Er zijn kaarten te krijgen voor AquaZoo tegen gereduceerd tarief(€ 7,50). De aanbieding geldt tot 30 juni .

4. Informatie uit/naar de wijken
* In Boswijk wordt op 16 juni de straatspeeldag gehouden. Woningstichting Lefier steunt de straatspeeldag met 500 euro.
*Op 21 juni vindt een overleg plaats met Boswijk, waterschap Hunze en Aa en de gemeente over de schouwsloten in Boswijk.
* In oktober vindt er een wijkfeest plaats in Boswijk.
* Op 18 september organiseert het Platform Sappemeer een dag met veel kunst en cultuur. Vele verenigingen doen mee.
*Eskaboard organiseert het Kartonfestival in Boswijk. Dit feest wordt jaarlijks georganiseerd.

*Gorecht-West: De zomermanifestatie was een succes.

*Woldwijck-Oost: Op 10 juni komen woningstichting Talma, de architect en vertegenwoordigers van Woldwijck-Oost bijeen om de plannen voor de omgevingsverbetering aan de Pallas verder uit te werken. Woningstichting Talma wil zelf contact opnemen met de bewoners.

Woningstichting Lefier heeft de bewoners van Gorecht-West een brief gestuurd over de wijkvernieuwing. Het dagelijks onderhoud blijft bestaan en er komen geen grote renovatiewerkzaamheden. Op 18 september is de aftrap van de wijkvernieuwing. Er is sprake van het vormen van een onderhoudsploeg voor Gorecht-West. Klachten uit andere wijken moeten niet blijven liggen. Deze klachten worden in het overleg met woningstichting Lefier doorgegeven.

5. Bewonersavond.
Er waren 170 mensen. De aftrap van de wijkvernieuwing is veranderd van 10 juni in 18 september. Er werden goede vragen gesteld, maar de gemeente schoof alles door. De wijkkranten moeten beter gelezen worden. Ook is er inzicht gekomen in hoe de mensen de Huurdersraad zien. Een groot aantal mensen wil meewerken in korte projecten of in een bewonerscommissie. Er zijn kennismakingsavonden voor nieuwe vrijwilligers op 7 september, 15 september en 23 september. De vraag is waar de bewonerscommissies behoefte aan hebben. Het is wenselijk een inventarisatie te maken van waar nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Deze inventarisatie kan per mail naar de Huurdersraad gestuurd worden en hier kan een bestand van gemaakt worden.

6. Rondvraag.
De heer de Rijke zegt dat de woningcorporatie via de WMO subsidie kan aanvragen voor het stallen van de scootmobielen.

De Huurdersraad wil een nieuw kopieerapparaat aanschaffen en het algemeen bestuur gaat hiermee akkoord.

Mevrouw Vos stelt voor om een gezamenlijke Tuindag te organiseren(gemeentebreed) De werkgroep kan dan bestaan uit alle bewonerscommissies. De vraag is waar de Tuindag dan moet plaatsvinden. De bevindingen en de evaluatie met de corporaties moeten besproken worden voor de zomervakantie.

7.Sluiting.
Deze vergadering wordt gesloten om 21.15 uur en de volgende vergadering is op 20 september 2010