Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 26 april 2010

1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
De heer Klok deelt mee dat de gladheidsbestrijding blijft zoals het is. De politieke partijen doen niets en het is dus weer een geldkwestie.

2. Verslag vergadering Huurdersraad d.d. 08-02-10
N.a.v. de actiepuntenlijst:
De heer Moesker zegt dat de Zonneflat en het Hoogholt niets met elkaar te maken hebben . Het Hoogholt is van woningstichting Lefier.
Hierna wordt het verslag vastgesteld en ondertekend.

Verslag structureel overleg 19-02-2010:
De situatie bij Lidl gaat over de Lidl in Sappemeer. De sloop aan de Van Ruysdaelstraat kan nog enkele jaren duren.
Er heeft niemand iets gehoord van de prijsuitreiking “Passie voor het platteland”.
Bij verandering van woning krijgt de bewoner informatie over het energielabel.
Vragen hieromtrent kunnen gesteld worden op de bewonersavond op 11 mei.

Verslag Algemene Vergadering 31 maart 2010:
Het persbericht van de Nederlandse Woonbond over de 1% extra huurverhoging boven de inflatie heeft betrekking op de huurverhoging per 1 juli 2011. Woningstichting Talma stelt €50.000,00 beschikbaar voor omgevingsverbetering.

Op donderdag 29 april licht de fusiebegeleider van Talma/Woonstade de huurdersorganisaties in wat zijn werkzaamheden zijn en welke punten onderzocht dienen te worden alvorens men verder kan met de fusieplannen.

Bewonerscommissie Gorecht-West krijgt de dvd over wijkvernieuwing nog te zien op 20 mei, dan is er tevens een vergadering van de bewonerscommissie. Het verslag van de huiskamergesprekken is verwerkt in de subsidie-aanvraag voor de wijk bij VROM.
De heer Van der Sluis en mevrouw Steenhuis gaan naar VROM in Utrecht om een toelichting te geven en vragen te stellen. De heer Gaastra biedt zijn hulp aan bij de wijkvernieuwing (sociaal en technisch).

Er zijn nog steeds Huurwijzers over de huurverhoging en puntenwaardering.

3. Binnengekomen en uitgaande post
Er zijn geen bijzonderheden.

De Huurdersraad werkt met een nieuw boekhoudprogramma. Er wordt bij iedere vergadering een lijst uitgereikt aan de leden van het algemeen bestuur, zodat ze op de hoogte blijven van de financiële situatie.

4. Informatie uit/naar de wijken
* De heer Moesker vertelt dat de Zonneflat per 1 mei een flatbeheerder krijgt voor 8 uur in de week ( twee keer 4 uur) Het idee van de heer Moesker is vier keer 2 uur. Binnen veertien dagen heeft de heer Moesker een afspraak met Woonzorg .
* De situatie van de uitgang van de school is niet veranderd. De gemeente zou iets doen. De heer Van der Hoeff zal met de heer Moesker contact opnemen over dit onderwerp.
* De heer de Leeuw meldt dat de tuindag een succes was. In december/januari volgt een evaluatie met de gemeente en corporaties over de tuindag. Is ondertussen naar voren geschoven en zal plaats vinden vóór de zomervakantie.
* Mevrouw Voorma noemt dat op 10 april de schouw heeft plaatsgevonden. De schouwsloten zijn niet schoon. De gemeente krijgt geld van de waterschappen voor onderhoud. De Scheepstimmerman wordt dit jaar herbestraat.
Ook is er overlast bij de voetbalkooi en bewoners klagen over de houding van medewerkers van Lefier als ze klachten melden.

De Huurdersraad wil meer klachten rapporteren bij het management van Lefier. Er is iedere zes weken een overleg met Lefier en communicatie staat altijd op de agenda. De Huurdersraad raadt aan de klachten op schrift te stellen en te mailen. Er volgt een terugkoppeling met wat Lefier ermee doet.

*Het schoonmaken van goten zit bij planmatig onderhoud in de begroting.
* Op 17 april was er een containeractie in Boswijk en op 24 april vond de actie ”Je ziet meer met 30” plaats. Deze actie werd door de hele gemeente gepromoot en de blauwdruk is klaar.
* De tuindag aan het Rembrandtplein is op zaterdag 8 mei.
* Samen met de Vosholen organiseert Boswijk op 16 juni de Straatspeeldag. De burgemeester komt voor de opening.
* Er zijn plannen om op Ankersmid een fontein of een kunstwerk te plaatsen.
* De heer Klok meldt dat op 27 april de drie ouderenbonden door Spoorstraat-Kieldiep zijn uitgenodigd. In de volgende vergadering brengt hij verslag uit van de bijeenkomst.
* Bij Spoorstraat-Kieldiep hadden ze ook op 24 april een compostactie. Op 3 juni is er een feestelijke opening van de speeltuinen en op 22 mei is er een braderie.
*In Woldwijck is het vrij rustig. De secretaris heeft een op de hoogte-briefje gemaakt.
*Het dagelijks bestuur van de Huurdersraad wil graag de notulen toegestuurd krijgen van de vergaderingen van de bewonerscommissies als daar relevante zaken voor de Huurdersraad in staan.

5. Herbenoeming mevrouw Matulessy, mevrouw Voorman, de heer Van der Sluis. Voorstel en verkiezing secretaris, W.Vos.
Mevrouw Matulessy is herkozen als waarneemster van mevrouw Vos, mevrouw Steenhuis zou mailen dat de heer Van der Sluis weer vier jaar mag blijven en mevrouw Voorma is ook herkozen.

*Mevrouw Vos wordt voorgedragen als secretaris. Het voorstel wordt in stemming gebracht en ze wordt unaniem gekozen. De heer Hesseling zal voor de overdracht zorgen.

6. Concept sociaal statuut.
Mevrouw Van der Veen heeft een puntenlijst gemaakt waar het sociaal statuut verbeterd zou kunnen worden. Het concept is voorgelegd aan woningstichting Lefier. Het sociaal statuut is ook Lefierbreed in een verkennende fase. Er zijn nog steeds verschillen in vergoedingen bij woning- en geriefsverbetering. Het concept van het sociaal statuut wordt besproken met het algemeen bestuur.

7. Voortgang enquête.
Op 27 april komt het definitieve rapport. In de middag wordt het rapport doorgenomen. Alle opmerkingen worden genoemd en het rapport wordt op de computer doorgestuurd. Er zijn 1120 reacties binnengekomen. Er hebben mensen zich aangemeld voor kortlopende projecten en er moet overlegd worden wat men voor de Huurdersraad kan betekenen. Er komt ook een journalist van het Dagblad van het Noorden op de bewonersavond van 11 mei.

8. Rondvraag
Mevrouw Vos is vandaag gebeld voor een interview over de tuindag door het blad van woningstichting Lefier. Er is ook een fotograaf geweest. De heren Moesker en Kroeze van woningstichting Lefier en mevrouw Meindertsma waren ook aanwezig op de tuindag. Er waren veel positieve reacties, het was weer tuingerelateerd en dit is een goede insteek voor de subsidiepot. Toch wil mevrouw Vos even noemen dat er ontzettend weinig medewerking was van de plaatselijke organisaties.

De heer Klok brengt onder de aandacht dat volgende maand het nieuw college aan het werk gaat. De Huurdersraad houdt de vinger aan de pols in geval van bezuinigingen op wijkvernieuwing. In een mail kan men verzoeken om een afschrift bij bezuinigingen. Aanstaande maandag kan men brainstormen met de raad.

In Boswijk zorgt een bewoner slecht voor het huis. De heer Elias komt bij mevrouw Voorma om hierover te spreken.

9. Sluiting
Deze vergadering wordt gesloten om 21.15 uur en de volgende vergadering is op maandag 7 juni 2010.