Verslag vergadering van het algemeen bestuur van de Huurdersraad H-S op 8 februari 2010

1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
De heer Klok deelt mee dat de ANBO een brief heeft gestuurd naar het College van Bestuur voor een herziening van de gladheidsbestrijding. Vooral bij verzorgings- en bejaardentehuizen ontstaan gevaarlijke situaties voor ouderen. De brief is ook naar de Regiokrant gestuurd.

Mevrouw Laning meldt het gerucht dat het PBO en de Huurdersraad weer samengaan. Dit is niet juist.

De heer Moesker wil graag dat de Huurdersraad weer een brief stuurt naar Woonzorg Nederland en woningstichting Lefier over de stookkosten en de verwarming in het Hoogholtje, de flat aan de Tak van Poortvlietstraat en de Zonneflat.

De heer de Rijke is twee weken geleden weer teruggetreden als secretaris. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de Huurdersraad werkt. Nu zoeken we dus een nieuwe secretaris, suggesties hierover zijn welkom.

Voor de wijk Gorecht is een overkoepeling wenselijk. Als huurders in Gorecht-Noord klachten hebben, kunnen ze naar de Huurdersraad komen.

2. Verslag vergadering Huurdersraad d.d. 30-11-09
Het consumentenprogramma Kassa is ingeschakeld door een bewoner van de 10-hoog Zonneflat. Er waren klachten over de ketels en de liften.

Het geld van het Tuinfonds voor de Hoven is uitgekeerd. Er zijn meerdere complexen die onterecht betalen aan een tuinfonds. Mevrouw Van der Veen zal de flatcommissies op de hoogte stellen van de wettelijke regels rondom tuinonderhoud.

Op de bijeenkomst voor groot onderhoud voor Mercurius en Vesta heeft mevrouw Vos geprobeerd vrijwilligers te krijgen voor de bewonerscommissie Woldwijck-Oost.

Mevrouw Van der Veen heeft contact gezocht met bestuursleden van het Noorderpark voor een gesprek over de wijk en afvaardiging voor de Huurdersraad. Er is nog geen reactie gekomen.

Er is nog geen afspraak gemaakt met Woonzorg Nederland. Ook het Margrietpark moet benaderd worden voor afvaardiging naar de Huurdersraad.

Op maandag 1 maart gaat de Huurdersraad naar bewonerscommissie Woldwijck-Oost voor overleg.

Mevrouw Van der Veen mailt de bewonerscommissies over de cursussen van de Nederlandse Woonbond. Deze cursussen zijn: de nieuw Overlegwet, Huurrecht en ZAV-beleid. De opzet is de cursussen weer in samenwerking met Slochteren te organiseren (met minimaal twintig cursisten). Ook komt er een nieuwe basiscursus.

Structureel overleg van 18 december 2009:
Verbeterplan woonomgeving en initiatievenfonds: Woningstichting Talma heeft geld gereserveerd (€ 50.000), werkgroepen geformeerd en foto’s gemaakt om het straatbeeld te verbeteren.

De heer Kroeze houdt zich nu bezig met de voorbereidingen van de herstructurering van Gorecht-West. De Huurdersraad kan bij de herstructurering adviseren en de huurdersbelangen behartigen.

3.Binnengekomen en uitgaande post
Er zijn geen bijzonderheden. De huurders krijgen 1 keer per jaar het Aedesblad, de Huurdersraad vindt dat de huurders het blad van de Nederlandse Woonbond moeten krijgen. Dit blad is uitgebreider en geschreven vanuit het perspectief van de huurder.
Het voorstel van mevrouw Vos is om dit jaar nog het Aedesblad te krijgen en volgend jaar te kiezen. Dit werd algemeen ondersteund.

4. Informatie uit/naar de wijken
In maart gaat de Huurdersraad naar de bewonerscommissie Gorecht-West.

De heer Moesker vertelt dat er een renovatie komt: er wordt geverfd, dubbele beglazing geplaatst en de geisers worden vervangen door boilers. Het is belangrijk om van te voren afspraken over huurverhoging te maken. Iedere twee maanden heeft de heer Moesker een gesprek met een vertegenwoordiger van Woonzorg Nederland.

Op 19 februari om 10.00 uur is de jaarvergadering van de Zonneflat in het Hoogholt. De Huurdersraad is hierbij uitgenodigd.

Mevrouw Vos wil een afspraak maken met woningstichting Talma over het verhuurbeleid in Woldwijck-Oost. Het overleg heeft een informeel karakter en wordt genotuleerd door de heer Van der Hoeff. Mevrouw Vos stuurt de Huurdersraad een mail over de datum en de tijd van het overleg, dat bij voorkeur vóór 19 februari plaatsvindt. Dan kan de Huurdersraad in het structureel overleg van 19 februari naar de afloop van het gesprek vragen.

5.Jaarverslag
Het jaarverslag wordt behandeld in de Algemene Vergadering op woensdag 31 maart.

6.Voortgang enquête
De corporaties zijn akkoord gegaan met het financieel plaatje. De enquête wordt gestuurd naar alle huurders van woningstichtingen Lefier en Talma. De uitslag zal toegelicht worden in een bewonersavond. Zo wordt het toekomstig beleid duidelijk en weet men of de huurders tevreden zijn. Van de uitkomsten wordt een verslag gemaakt door de Nederlandse Woonbond.

7.Werkgroepjes
De heer Klok stelt zich beschikbaar als gespreksleider. De Algemeen Bestuurleden kunnen bedenken of ze in een werkgroep willen. Ook andere belangstellenden uit de wijken kunnen zich aanmelden. De website gaat tussen nu en veertien dagen in de lucht, het wordt bijgehouden met het laatste nieuws en het plan is om over de website een stukje te schrijven voor de Regiokrant.

8.Energiebus
De vraag is welke complexen geschikt zijn voor de energiebus. De Huurdersraad vraagt de Algemeen Bestuurleden een Talma-complex en Lefier-complex uit hun wijken te noemen voor de energiebus. Berekend kan worden wat de kosten van energiebesparende maatregelen zijn voor de corporaties en voor de huurder.

De heer Moesker meldt dat bij vrieskou de galerijen in de flat spiegelglad worden. Een oplossing hiervoor is de bovenkant dicht te maken met lamellen. De brandweer kan uitgenodigd worden om te kijken en een rapport te maken.

9.Rondvraag
De heer Klok maakt zich zorgen over het verschijnsel krimp. De sociaal zwakkeren worden getroffen. We moeten alert zijn op het welzijn van de burger. Er is een ambtelijke werkgroep benoemd. De burger kan inspreken op de plannen van de gemeenteraad.

Het db stelt het punt aan de orde dat mensen €20,00 krijgen als ze niet meegaan naar het etentje. Het voorstel is nu om mensen die niet komen ook geen geld te geven. De vergadering is het hiermee eens.

10. Sluiting
Deze vergadering wordt gesloten om 21.15 uur en de volgende vergadering is de Algemene Vergadering op woensdag 31 maart en
de volgende AB-vergadering is op maandag 26 april 2010.