Jaarverslag Huurdersraad 2013 en Jaarrekening 2013

1 Vergaderingen en organisatie van de Huurdersraad.

Het dagelijks bestuur van de Huurdersraad kwam in 2013 wekelijks bijeen. Het db is belast met de lopende zaken, het voorbereiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en de overleggen met de corporaties. Daarnaast heeft een afvaardiging van het db zitting in het NOL, de overkoepeling van de huurdersorganisaties van de fusiepartners van Lefier. Het NOL overlegt met de kern van Lefier. Het algemeen bestuur vergaderde in 2013 7 keer. Hierin werd informatie uitgewisseld over de wijken en de besprekingen die het dagelijks bestuur heeft gehad met de verschillende partijen. Dit zijn de beide corporaties, de kern van Lefier, Het Noordelijk Overleg Lefier, de huurdersvereniging van Steelande in Hoogkerk en het Regionaal overleg. Tevens bezoekt een afvaardiging de provinciale vergaderingen van de Woonbond In mei werd de Algemene vergadering gehouden. Thema was: de gevolgen van het huurbeleid van het kabinet voor huurders. Met medewerking van onze regioconsulent van de Woonbond. We hebben dit jaar voor het eerst een heidedag georganiseerd om te brainstormen over het activiteitenplan 2014, helaas was dat geen succes, er kwamen maar 2 bc’s.

2 Advies- en instemmingsrecht t.a.v. de corporaties

Steelande wonen.
Steelenande heeft de HR advies gevraagd om het klein onderhoud in de kale huur te verwerken, dit om het gelijk te trekken met Hoogkerk. Na een paar aanpassingen hebben wij positief geadviseerd. Huurverhoging: de HR adviseerde Steelande met de huurverhoging rekening te houden met de streefhuur en een gedifferentieerde huurverhoging toe te passen. Steelande ging hier niet in mee omdat haar financiële positie erg zwak is. Om de hoge schuldenlast te verminderen hebben wij geadviseerd de verkoop van vastgoed te intensiveren. In het najaar werd het beleidsplan gepresenteerd. De HR had daar veel kritiek op, maar voor dat er een advies gegeven kon worden was het al door de RvC goedgekeurd.

Lefier.
De Huurdersraad had veel bezwaar tegen de maximale huurverhogingen die Lefier ging toepassen. Om inzicht te krijgen in de betaalbaarheid van de huren is er op verzoek van de huurdersorganisaties in Hoogezand en Stadskanaal, en uiteindelijk van alle aangesloten organisaties een woonlastenonderzoek onder huurders van Lefier door de Nederlandse Woonbond uitgevoerd. Wat we al vermoeden werd door het onderzoek bevestigd: voor heel veel huurders is de huur nauwelijks meer op te brengen. Het NOL heeft daarop een Themabijeenkomst voor aangesloten bc’s georganiseerd, deze werd goed bezocht. De Huurdersraad heeft positief geadviseerd om een eind te maken aan het contant betalen van de huur op het kantoor van Lefier. Voorwaarde was wel dat er goed gecommuniceerd moest worden met de betreffende huurders. Er is overleg geweest over de 55+ woningen. Een aantal complexen zijn moeilijk verhuurbaar. Loslaten van het label is voor de Huurdersraad niet acceptabel als er niet eerst met de zittende huurders overeenstemming is bereikt. In maart was de eerste sloophandeling in Gorecht-West in het kader van de herstructurering. Tot nu toe loopt alles goed volgens de afspraken gemaakt in het nieuwe Sociaal Statuut. Nieuwebouwplannen werden samen gemaakt met de wijkbewoners, de Huurdersraad heeft de plannen bekeken en er advies op gegeven. Na enkele aanpassingen werd het voorlopige plan in september tijdens een bewonersavond gepresenteerd. In het voorjaar is er een aanzet geweest voor een nieuw kwaliteitsbeleid van de woningen in Hoogezand en Stadskanaal. Het werd niet met goed ontvangen en Lefier zal het op een andere manier benaderen, maar dan Lefierbreed. Lefier Hoogezand heeft een wijkanalyse gemaakt van alle wijken waar Lefier bezit heeft, de Huurdersraad heeft enkele suggesties gedaan voor aanpassingen die volgens haar niet klopten. Lefier heeft een nieuwe wijze van woonruimtebemiddeling gepresenteerd aan de Huurdersraad. Het zal grotendeels via internet verlopen, voor woningzoekenden zal er meer inzicht zijn voor welke woning men belangstelling heeft, wat de keuze om te reageren gemakkelijker maakt. Het ziet er goed uit. De coördinator was op 12 november aanwezig bij de bewonersavond van de Houtmanstraat. De bewoners kregen te horen dat hun woning gesloopt zou worden. Dit kwam toch hard aan. In de evaluatie gaf de Huurdersraad aan dat de aanpak te koud was geweest en daarom de huurders boos reageerden.

3 Informatievoorziening en dienstverlening

Op de website vind men de verslagen van onze vergaderingen van het algemeen bestuur. Ook de woonbond persberichten worden er op geplaatst. We zijn te volgen via Facebook en Twitter. De secretaris en coördinator hebben dit jaar een cursus PR gevolgd. Wil men persoonlijk advies of hulp bij de contacten met de corporatie dan kan men telefonisch een afspraak maken. In 2013 heeft men hier weer regelmatig gebruik van gemaakt. Dit waren huurders van zowel, Steelande, Lefier als ook huurders van particuliere verhuurders. Om de kennis op peil te houden heeft de Huurdersraad dit jaar samen met de huurdersorganisatie in Slochteren een cursus van 3 avonden van de Nederlandse Woonbond over verschillende onderwerpen voor bestuursleden van huurdersorganisaties in de regio georganiseerd. Hier namen 2 leden van het ab aan deel. Daarnaast bezochten 2 leden van het db een kaderdag van de Nederlandse Woonbond om alvast de nieuwe huurverhogingsberekening, die waarschijnlijk volgend jaar zijn intrede zal doen, zich eigen te maken.

4 Het onderhouden van contacten met andere organisaties

De coördinator en de secretaris hebben ook dit jaar de provinciale vergaderingen van de Woonbond bijgewoond om op de hoogte te blijven en invloed te hebben op de landelijke ontwikkelingen. Regionaal Overleg Huurdersorganisaties, waarbij nu 11 organisaties zijn aangesloten, is 3 keer bij elkaar geweest. Doel is het uitwisselen van ervaringen en om van elkaar te leren. In 2013 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de huurdersorganisaties van Lefier. Ook met de Huurdesvereniging in Hoogkerk wordt er nauw samenwerkt als het gaat om beleid die beide vestigingen aangaat.

 

Jaarrekening 2013