Jaarverslag Huurdersraad 2010

1. Vergaderingen en organisatie van de Huurdersraad

Het dagelijks bestuur is in 2010 wekelijks bij elkaar gekomen om de lopende zaken te bespreken. Lopende het jaar werd het db versterkt met een nieuwe secretaris waardoor de bezetting compleet is geworden.
Het algemeen bestuur van de Huurdersraad kwam in 2010 6 keer bij elkaar. Hierin werd informatie uitgewisseld over de wijken en de besprekingen die het dagelijks bestuur heeft gehad met de verschillende partijen. Dit zijn de beide corporaties, de kern van Lefier, Het Noordelijk Overleg Lefier, het PBO en het Regionaal Overleg.
Helaas is niet iedere wijk vertegenwoordigd. De wijk Noorderpark heeft nog geen vertegenwoordiger kunnen vinden voor het algemeen bestuur. Op 31 maart hield de Huurdersraad haar Algemene Vergadering. Thema was “wijkvernieuwing”. Er werd een dvd van de Woonbond over dit onderwerp vertoond. Onze regioconsulent, de heer Gaastra van de Woonbond was aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichtingen te geven.

2. Advies- en instemmingsrecht t.a.v. de corporaties

Op verzoek van de Huurdersraad is er een eind gekomen aan het gezamenlijk structureel overleg met de beide corporaties. In de praktijk bleek deze constructie niet goed meer te functioneren.

Er heeft in 2010 4 keer een structureel overleg plaats gevonden tussen het db van de Huurdersraad en de corporatie Talma. De voortgang van de fusie met Woonstade is steeds besproken geweest. Een eerste contact is gelegd met de huurdersorganisatie van Woonstade. Daarnaast heeft de Huurdersraad haar visie gegeven over het beleidsplan 2009-2013 van Talma.

De overleggen met Lefier is geïntensiveerd naar 6-wekelijks, van beide kanten was daar behoefte toe omdat het in het verleden nogal op wat schortte op het vlak van de communicatie. Dit onderwerp, samen met het verbeteren van de dienstverlening liep als een rode draad door de overleggen. Daarnaast is o.a. het verkoopbeleid, huurharmonisatie, toewijzingsbeleid en het woonverdeelsysteem aan de orde geweest.
De Huurdersraad is op de hoogte gebracht van de renovatieplannen in Foxhol. De aanbevelingen die zij heeft ingebracht is door Lefier op een enkel punt na overgenomen.
De Huurdersraad heeft samen met Lefier de bestaande Sociale Leidraad onder de loep genomen en tot een nieuw tweedelig Sociaal Statuut voor wijkvernieuwing en intensieve woningverbetering omgevormd. Dit concept is voorgelegd aan Talma, de gemeente en het PBO.

Er heeft samen met de huurdersorganisaties van Stadskanaal, Emmen en Groningen 2 keer een overleg plaats gevonden met de Kern van Lefier. Besproken is hoe de structuur van beïnvloeding op de jaarplannen en begroting vorm kan worden gegeven, de begroting 2011, de Lefierbrief en het 20-puntenplan.

3. Informatievoorziening en dienstverlening

In 2010 heeft de Huurdersraad in samenwerking met de Woonbond een enquête gehouden onder de huurders van Lefier en Talma. De respons was zo’n 23%, wat goed te noemen is. Doel was om inzicht te krijgen om wat er leeft onder de achterban ten aanzien van de corporaties en meer bekendheid te geven aan het werk van de Huurdersraad. In mei is er aansluitend een bewonersavond georganiseerd, welke werd bezocht door 150 huurders.

De Woonbond heeft de uitslag van de enquête gepresenteerd en bezoekers konden in discussie gaan met vertegenwoordigers van Lefier, Talma, gemeente en de Huurdersraad. Daarvan werd dankbaar gebruik van gemaakt. In de enquête en op de bewonersavond kwamen er pijnpunten op tafel waar corporaties en Huurdersraad verder mee aan de slag moeten.

In september heeft de Huurdersraad 3 avonden georganiseerd voor belangstellenden voor het huurderswerk. 20 personen zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben laten weten na te willen denken of zij zich op één of andere manier willen inzetten voor een werkgroep of bewonerscommissie. In 2007 heeft het toenmalige Volksbelang een complex woningen verkocht aan Stienstra, sindsdien zijn er veel klachten over onderhoud e.d. over deze verhuurder. De Huurdersraad heeft de klachten geïnventariseerd en zal daarop met Stienstra in gesprek gaan.

Op maandagmiddag is er een spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur. Nog steeds wordt daar weinig gebruik van gemaakt, maar het bleek dat men ons wel via de telefoon en zomaar binnenlopen heeft weten te vinden.
De coördinator heeft een flink aantal huurders geholpen met advies en/of het schrijven van brieven naar de corporaties. Eén klacht is voorgelegd aan de geschillencommissie en huurder is in het gelijk gesteld. Helaas heeft de corporatie het advies op wettelijke gronden naast zich neergelegd. Niet alleen zijn huurders van corporaties geholpen, maar ook advies gegeven aan huurders van particuliere verhuurders en kamerbewoners.

4. Het onderhouden van contacten met andere organisaties

Dit jaar hebben de coördinator en leden van het db weer verschillende cursussen van de Woonbond bijgewoond: o.a. over visitatie van de corporatie en het lezen van de jaarrekening. Naast kennisbevordering is het ook waardevol door uitwisseling van ervaringen met andere huurdersorganisaties. Daarnaast hebben zij de provinciale vergaderingen van de Woonbond bezocht, zodat ook het landelijk beleid van de Woonbond en de ontwikkelingen in de volkshuisvesting gevolgd kon worden.
In november zijn zij naar een symposium in Zwolle geweest, waar workshops gehouden werden over o.a. participatie en de huurcommissie. Er is 3 keer een bijeenkomst geweest met huurdersorganisaties in de regio. Op informeel nivo worden er allerlei onderwerpen ter sprake gebracht die men in de praktijk tegenkomt en hoe er mee omgegaan wordt. Dit ter lering en ondersteuning van elkaar.

Hieronder vind u de jaarrekening van 2010.

Jaarrekening 2010