Algemene Vergadering Huurdersraad 25-06-2014

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Sylvo Gaastra van de Woonbond.

Er is een nieuwe voorzitter van de flatcommissie van de Hoge Poort waar ook de post heen moet. Aan het eind van de vergadering worden de gegevens uitgewisseld met de secretaris van de Huurdersraad.

2. Uitleg over de Parlementaire Enquête en de situatie van Steelande wonen
Sylvo Gaastra is uitgenodigd om over dit onderwerp te vertellen.

De situatie bij Steelande wonen:
Na het aftreden van Wim Nolden is er een interim bestuurder, Bas Maassen, gekomen, tot 1 juli 2014. De huurdersorganisaties, de Huurdersraad en de Huurdersvereniging Hoogkerk hadden intussen een beleidsplan van Steelande wonen gekregen. De huurdersorganisaties hebben een stevig advies over het beleidsplan bij Steelande ingediend, omdat zij het niet eens waren met een aantal punten van het plan.
Het gevolg daarvan was dat er een nieuw beleidsplan, in samenwerking met de beide huurdersorganisaties, opgesteld werd. Ook werd er naar buiten toe duidelijk dat Steelande wonen er financieel slecht voor staat. En zoals iedereen het via de media vernomen heeft wordt er een uitgavestop ingevoerd. Steelande wonen heeft teveel geleend en zijn daardoor in grote financiële problemen gekomen. De schulden waren inmiddels zo hoog opgelopen dat het Waarborgfonds (WSW) niet meer garant wil staan. Steelande wonen heeft gemiddeld per woning een schuld die twee keer zo hoog is als een andere corporatie van dezelfde grootte. Daarnaast is er veel achterstallig onderhoud van het bezit in Hoogkerk. Veel huurders voelden zich niet gehoord met hun klachten en zijn naar de Huurcommissie gestapt. Na onderzoek door de Huurcommissie is de uitspraak dat de huren van bepaalde woningen met achterstallig onderhoud gehalveerd moeten worden. Dit komt niet ten goede van Steelande wonen, zij lopen nu inkomsten mis. In de financiële problemen heeft de Raad van Commissarissen ook een aandeel gehad. Zij hebben een controlerende functie en hebben dus niet goed opgelet. In de Raad van Commissarissen horen twee huurderscommissarissen te zitten. Dat zijn commissarissen die op voordracht van de huurders in de Raad zitten. Dat was in deze ook niet het geval, er zat maar één huurderscommissaris in, terwijl de afspraak was dat er nog één op voordracht in kwam te zitten. De beide huurdersorganisaties zeggen daarom ook het vertrouwen op en adviseert de Raad van Commissarissen om op te stappen. Na overleg besluiten drie commissarissen om op te stappen. Er is een selectiecommissie opgericht, waar Sylvo Gaastra als vertegenwoordiger van de huurdersorganisaties zitting in heeft. Deze selectiecommissie heeft drie tijdelijke commissarissen aangesteld, waarvan één een financieel expert is, één op voordracht van de huurders en een nieuwe voorzitter is. De selectiecommissie heeft inmiddels ook een kandidaat voor de nieuwe bestuurder van Steelande wonen op het oog. Vanavond is er een vergadering van de Raad van Commissarissen en wordt de nieuwe bestuurder aangesteld.

Actualiteiten in huurderwereld:
- Inkomensafhankelijke huur: Er is dit jaar veel aandacht geweest voor de huurders met de kleinste beurs. Lefier heeft hier iets mee gedaan, door de huurverhoging voor de laagste inkomens aan te passen.
- De nieuwe Woonwet laat op zich wachten. De regering wil eerst wachten op de uitslag van de Parlementaire Enquête. De belangrijkste punten van de nieuwe Woonwet zijn een nieuwe toezichthouder, gemeente krijgt meer regie en de corporaties mogen alleen voor de doelgroep bouwen.
- Parlementaire Enquête is live te volgen op Politiek 24 en op www.NOS.nl Er komen verschillende bestuurders van corporaties, toezichthouders, ministers van volkshuisvesting enz. aan het woord over incidenten en toezicht van corporaties. De voorzitters van Aedes en deWoonbond mogen hun verhaal ook vertellen.
- Zelfbeheer wooncoörporatie is een initiatief van dhr. Duyvestein, lid van de PvdA in de Eerste Kamer. Dit initiatief heeft een plek in de woonwet gekregen en er zijn vele varianten. De huurders delen het risico en de opbrengst. In het buitenland komt dit veel voor, 10-15% van de woningvoorraad. Een mooi voorbeeld is het oude Diakonessenhuis in Groningen. Het is een interessante optie voor huurders. Ze doen zelf de huurincasso, maar ook het onderhoud van gebouwen en omgeving.
- WWS/puntentelling wordt veranderd.
Woz waarde komt i.p.v. de omgevingspunten in de puntentelling. Woz waarde verschilt per gemeente en kan voor het noorden gunstig uitpakken. Donnerpunten/schaarstepunten blijven in het puntensysteem, de woonbond is hierop tegen. De punten kan men opvragen bij de corporatie, maar de Woonbond pleit ervoor dat de puntentelling weer achterop het voorstel van de jaarlijks huurverhoging komt te staan.
De totale huursom mag jaarlijks met x percentage stijgen
Voorstel 2015 inflatie + 2,7%
Bandbreedte loopt op tot 10%
Huurverhoging en mutatie
Lefier: inflatie + 0,25%

Hoe werkt dat met de huurtoeslag met dit nieuwe systeem?
Dit is nog niet bekend, er wordt elk jaar weer gesneden in de huurtoeslag en men ziet de armoede stijgen.

3. Verslag Algemene Vergadering d.d. 20-03-2013
Het verslag is doorgenomen en goedgekeurd.

4. Jaarverslag Huurdersraad 2013
Het jaarverslag is doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen.

5. Activiteitenplan Huurdersraad 2014
Het activiteitenplan is doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen.

6. Jaarrekening 2013, begroting 2014
De kascommissie heeft decharge verleend.

7. Rondvraag
- Of het verslag eerder dan volgend jaar verstuurd kan worden? Na de zomervakantie kan een conceptverslag verstuurd worden.

8. Sluiting:
Dhr. Van der Sluis bedankt iedereen voor hun komst en wenst iedereen wel thuis.
Hiermee sluit hij de vergadering.