Algemene vergadering Huurdersraad H-S, d.d. 31 mei 2011

1. Opening en mededelingen
Dhr. Van der Sluis opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn geen mededelingen.

2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 31-03-2010
Het verslag is doorgenomen en goedgekeurd.
De fusie van Talma en Woonstade is nog steeds in gang, mevr. Van der Veen vertelt erover.

3. Jaarverslag Huurdersraad 2010
- Nog niet alle wijken zijn vertegenwoordigd in de Huurdersraad, er missen nog 3 wijken op papier.
- Het spreekuur is verschoven van maandagmiddag naar dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
- De Huurdersraad heeft geen informatie over ouderen, daar zijn de ouderenadviseurs voor. Maar er zijn wel ouderenadviseurs die de   Huurdersraad weer om advies vragen wanneer het gaat om woonproblemen bij ouderen. De Huurdersraad komt ook op voor de belangen van   kamerhuurders en particuliere huurders, niet alleen voor corporatiehuurders.
- Het punt servicekosten is een punt dat raakt en wat erg leeft bij de flatcommissies. Mevr. Van der Veen wijst er dan ook op dat het belangrijk   is dat er een flatcommissie is, omdat deze inzage kan en mag hebben in de specificaties van de servicekosten.

4. Activiteitenplan 2011
- Er staan wat foutjes in die verbeterd moeten worden, zoals dat de Poso de Anbo moet zijn en dat de Melkwegflat de Sterrenflat moet zijn.
- In de pauze zal de nieuwe folder van de Huurdersraad met organogram en Huurwijzer uitgedeeld worden.
- De Tuindag Oost is wel georganiseerd, maar op het laatste moment, deze zou in eerste instantie niet door gaan. Het activiteitenplan was   eerder klaar dan dat er bericht kwam dat de Tuindag Oost wel door ging, vandaar dat het niet in het activiteitenplan staat.

5. Verslag kascommissie, jaarrekening 2010, begroting 2011
Er is voor vanavond iemand van de kascommissie uitgenodigd om uitleg te geven, maar die is niet op komen dagen.
De kas klopt precies en er wordt decharge aan verleend.

6. Huurbeleid kabinet, Europese regelgeving en de gevolgen daarvan voor huurders
Sylvo Gaastra is gastspreker vanavond en begint met in het kort iets te vertellen over de Woonbond. Verder vertelt hij iets over de fusie van Talma en Woonstade en wat voor rol de Huurdersraad hierin speelt. De Woonbond heeft ook overleg met cliëntenraden en af en toe met de FNV, ouderenbonden en de consumentenbond. Sylvo vertelt over het huurbeleid, het regeerakkoord, de Europese regelgeving, de woningwet, woningwaarderingstelsel (WWS) en de energielabeling en legt uit wat de veranderingen en de gevolgen daarvan zijn.
De gevolgen zijn dat de woningmarkt op slot is komen te zitten en dat het erg nadelig is voor de mensen met een jaarinkomen van boven
de € 33.614,- De energielabeling en het woningwaarderingstelsel met de veranderingen, staan erg goed uitgelegd in de Huurwijzer.

7. Rondvraag
- Er is een werkgroep opgezet vanuit de Huurdersraad en het PBO dat de brandveiligheid in complexen aan de kaak stelt. Zodra alles rond is   krijgen de flatcommissies bericht over de bevindingen.
- Wethouder Struik wil graag een keer met de Huurdersraad om tafel om over de volkshuisvesting te praten.

8. Sluiting:
Dhr. Van der Sluis bedankt iedereen voor hun komst en wenst iedereen wel thuis.
Hiermee sluit hij de vergadering.