Algemene vergadering Huurdersraad H-S, d.d. 31 maart 2010

1. Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Gaastra deelt mee dat er afgelopen maandag veel reacties zijn geweest op het uitgegane persbericht over de huurverhoging per 1 juli 2010. De Nederlandse Woonbond stelde voor om de huren met een procent boven de inflatiegrens te verhogen, dit om te voorkomen dat de huren mogelijk geliberaliseerd zullen worden. De Nederlandse Woonbond is klaar om het debat omtrent de bezuinigingen aan te gaan wat de huurders betreft. De motivatie van de heer Meijering van Lokaal Centraal om de vergadering bij te wonen is te horen over de wijkvernieuwingsplannen van Gorecht-West.

2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2009:
Het verslag wordt goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.

3. Jaarverslag Huurdersraad 2009
De voorzitter neemt het jaarverslag door en geeft een toelichting hierop. De secretarisfunctie is vacant maar zal spoedig weer ingevuld worden.

4. Activiteitenplan 2010
Er wordt aan gewerkt de achterban enthousiaster te maken door middel van kortdurende activiteiten waar mensen zich specifiek voor kunnen aanmelden.

Het overleg met woningstichtingen Talma en Lefier is nu anders van opzet. Er wordt ook afzonderlijk overlegd met de twee woningcorporaties.

Er worden cursussen gevolgd om de deskundigheid te vergroten en een betere gesprekspartner te worden (meepraten over begrotingen etc.).

Op 11 mei is er een bewonersavond met de bekendmaking van de uitslag van de enquête.

Om de bekendheid van de Huurdersraad te vergroten heeft de voorzitter interviews gegeven aan Radio Compagnie en het Dagblad van het Noorden.

In het najaar komt de Energiebus naar Hoogezand-Sappemeer.

Mevrouw Beck wil wel eens plaatsnemen in de kascommissie.

De heer De Leeuw stelt voor in de eigen buurt mensen te mobiliseren voor huiskamergesprekken.

Dit jaar zal Talma beginnen met omgevingsverbetering (ondersteuning van privégebied). Bij het project zijn de bewonerscommissies en de Huurdersraad betrokken.

De Huurdersraad heeft kennisgemaakt met de huurdersvereniging van woningstichting Woonstade. Met deze woningstichting wil Talma fuseren. De huurdersorganisatie mag de minister adviseren over de fusie van Talma. Met de hulp van de Nederlandse Woonbond kan een achterbanbijeenkomst georganiseerd worden.

Er komt bericht over de cursussen die de Huurdersraad in de regio organiseert in samenwerking met de huurdersorganisatie in Slochteren zodra er genoeg deelnemers voor zijn. De cursussen worden gegeven door de Woonbond.

5. Verslag kascommissie, jaarrekening 2009, begroting 2010
De heren Sagel en Brugge hebben de kas gecontroleerd. De kascommissie heeft enkele verbeterpunten voorgesteld. Deze zijn ondertussen doorgevoerd. De kas klopt precies en er wordt decharge verleend.

De heer Sagel adviseert wel een ander, makkelijker boekhoudprogramma te gebruiken. Ook deze suggestie wordt overgenomen.

6. Dvd Nederlandse Woonbond: hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op wijkvernieuwing
De dvd van 20 minuten is er om de bewonerscommissie te ondersteunen en in beeld te brengen wat er op je afkomt als huurder/bewonerscommissie.

In Gorecht-West werden huiskamergesprekken georganiseerd en een verslag daarvan is naar Den Haag gestuurd.
De Huurdersraad wenst een ondersteunende rol voor bewonerscommissies bij wijkvernieuwingen, maar neemt niet het voortouw.

7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Er worden nog Huurwijzers meegegeven. Hierin staat informatie over de huurverhoging en over de veranderingen in het puntenstelsel als gevolg van het Energielabel.

8. Sluiting:
De volgende Algemene Vergadering is op 30 maart 2011.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.