Algemene vergadering Huurdersraad H-S, d.d. 6 mei 2009

1. Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Op verzoek van de heer De Vries van de kascommissie wordt het verslag van de kascommissie eerder behandeld (als punt 3). De heer Munneke zal spreken over het Fonds bijzondere initiatieven en de gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt in Hoogezand-Sappemeer. Er zijn verder geen mededelingen.

2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 31 maart 2008:
Punt 6: Mevrouw Laning vraagt of de Huurdersraad op de lijst van genodigden staat van de gemeente. Dit is geregeld.
Het verslag wordt goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.

3. Verslag kascommissie, jaarrekening 2008, begroting 2009
De heer De Vries heeft een verslag gemaakt van de kascontrole op 16 april. Bij sommige omschrijvingen dekt de tekst de lading niet. Voorgesteld wordt het aantal afschriften te verminderen om geen verzendkosten meer te hoeven betalen. Voor gebruik van het bankprogramma moet ook betaald worden, maar dit is wellicht goedkoper dan de verzendkosten. De Huurdersraad betaalt de rekening van de notulistenpool. De notulistenpool hoort bij de welzijnsorganisatie. De kascommissie heeft het verzoek om contact op te nemen met de gemeente (afdeling Welzijn) en te vragen naar andere mogelijkheden voor het uitbetalen van de geregistreerde notulisten. Bij de Huurdersraad staan de belangen van de huurders centraal. De conclusie is dat er goed financieel beleid is gevoerd en het bestuur wordt decharge verleend over het gevoerde beleid over 2008.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet. Ze zijn voor het laatst en er moeten nieuwe leden gezocht worden voor de kascommissie.

Jaarrekening 2008:
De rekening is overschreden door de aanschaf van de nieuwe computers, de telefoon en de printer. De kosten voor communicatie zijn bijna verdubbeld. Er was voldoende reserve.

Begroting 2009:
Er is 1000,00 euro meer begroot dan in 2008. De post scholing is behoorlijk gestegen. De Huurdersraad heeft een jong bestuur, weten is leren.

4. Jaarverslag 2008.
Punt 2: WSW moet zijn SWS

5. Activiteitenplan Huurdersraad 2009:
De werkgroep Flatcommissies moet er nog komen. Op 13 mei wordt de Tuindag West geëvalueerd.
Men is druk doende met de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst.

Punt 3: Gorecht-West zoekt een vervanger, het Margrietpark zit zonder afvaardiging. De nieuwe afgevaardigde voor de Geschillencommissie hoeft geen zitting te nemen in het algemeen bestuur.
De heer Blom is aftredend in 2012.

6. Fonds bijzondere initiatieven (door de heer Munneke)
In het Dienblad komt nog te staan dat Woningstichting Talma 10.000 euro per jaar voor wijken beschikbaar stelt voor een idee dat ten goede aan de huurders moet komen en waarvoor financiering op een andere manier niet mogelijk is. Het initiatief moet ten goede komen aan de buurt. Het algemeen belang van de wijk staat voorop. De Huurdersraad en de Woningstichting Talma zullen het idee beoordelen.

7. Gevolgen kredietcrisis voor de woningmarkt in Hoogezand-Sappemeer (door de heer Munneke)
Het tijdschrift Tesor schrijft al jaren dat de huidige situatie niet langer door kan gaan. De Europese banken hebben te lijden onder de situatie in Amerika (te makkelijk hypotheken verstrekt, mensen failliet, hypotheken weg, huizen te goedkoop verkocht).

Nederland = handel-en distributieland: de uitvoer is nog altijd groter dan de invoer, de landbouwinkomsten nemen af, inkomsten uit export van gas nemen op termijn af, ambtenarij neemt toe, overheid gaat door met uitgeven voor zichzelf alsof er niets aan de hand is, arbeid in Nederland steeds duurder, elders soms bijna gratis. Groningen heeft veel te veel bouwplannen, de Nederlandse bevolking daalt en dit heeft gevolgen voor de samenleving.

In de gemeente Hoogezand-Sappemeer is de verkoop van corporatiewoningen bijna geheel gestagneerd, evenals de verkoop via makelaardij, waarschijnlijk is de werkgelegenheid van velen in gevaar (faillissementen, investeringsstop vele bedrijven, aannemers snijden fors in hun bedrijf, lokale overheid gaat door met uitgeven -gekort door Den Haag- gevolg: belastingverhogingen, druk op sociale dienst in H-S neemt toe. De corporatiegelden drogen op en de plannen voor bouw stagneren. De opgebouwde reserves moeten gebruikt worden.

Er is een nationale commissie die de krimp bestudeert (vijf miljoen mensen zitten in een gebied waar krimp optreedt). De crisis in de bouw kan nog jaren duren, architecten hebben nauwelijks werk. De gemeente Hoogezand-Sappemeer krijgt magere jaren, op termijn krimpt de gemeente. Er wordt langer gedaan over de plannen voor H-S Zuid, eerst moeten de bestaande gaten opgepakt worden, huizenprijzen kunnen zich stabiliseren/normaliseren, het onderhoud moet aangepakt worden. Het advies – dat op 13 mei wordt ingediend- luidt: rustig omgaan met plannen maken en op langere termijn plannen verschuiven. Voor de eerstkomende 2 decennia jaar is er voldoende ruimte. Wellicht moeten er onderhoudsfondsen gecreëerd worden. Positief is dat mensen meer nadenken over hun uitgaven, de weggooimaatschappij verandert in een langer-gebruiken-maatschappij, het milieu wordt minder belast, de efficiëntie wordt bevorderd, er is een aanzet tot nadenken hoe je in het leven staat.

De heer Munneke is van mening dat de kredietcrisis een uitdaging is.

8. Rondvraag:
De heer Munneke deelt mee dat in overleg met mevrouw Van der Veen van de Huurdersraad de excursie deels gaat naar zorgcomplexen in Rijssen en deels is er een discussie/voorlichting in Borger, met medewerking van de heren Gaastra en Schemen en met medewerking van Woonservice Drenthe. De deelnemers krijgen een idee hoe andere huurdersverenigingen werken.

Voor de kascommissie zijn er nog geen gegadigden.

9. Sluiting:
De volgende Algemene Vergadering is op 31 maart 2010